Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<64r64v65r65v66r66v67r67v68r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pomsta nad ďáblem stane i nad božími protivníky. Pán náš kralije, vesel sě země! Zpievajme slavně Hospodinu; nebť jest vzvelíčen! Ale co to jiného činí, ež sě lekáme toho druhého příštie na svět Syna božieho, leč na smrti, leč den súdný obecný, jediné ež neřádně svět milujem, i činí nám smutek s tiem sě rozlúčiti, což milujem? A ež hryze nás svědomie pro nepravost naši, hotov smutek, hotova úžest, když pójde mocný a spravedlný súdce, jehož nic utajno nenie, v čem kto má líbost, v čem sě kochá, k čemu j’ kdy táhl kto svými činy, svými řečmi, svým myšlením, a nesa každému hodnú odplatu, jakéž jest kto, zde jsa, zaslúžil.

Protož čtu dnes epištolu svatého Pavla, v níž nás velmě pěkně, velmě tíše a povlovně napomíná a probúzie jako ze sna, abychom sě k tomu příští druhému tak připravili, abychom ctně jsúc živi, nelekli sě pak dne božieho. I die: Bratříce, hodina j’ nám již ze sna vstáti. Jižť jest bližše spasenie naše, nežli jsme sě kdy nadieli. Nocť jest minula a denť sě blíží. Odvrzme skutky temnosti a oblečme sě v oděv světla, tak abychom ve dne ctně chodili, ne v obžerství a v nestydlivosti, ne v svářiech a v purnostech neb v závisti, ale oblečte sě v Pána Jezukrista a nečiňte v žádostech tělesné snažnosti! Senť jest lenost a netbánie, by sě člověk připravil k tomu příští Syna božieho druhému, ješto nás bude tak súditi přída, jakž nás nalezne. Z toho snu hodina jest vstáti, ne vzdy ležeti jako dětem, ale vstanúc táhnúti k statečnosti. Jižť jest vzešlo světlo naučenie svrchovánie křesťanského; nejen máme obecných držeti sě přikázaní. Vyšlyť jsú i rády čtenie svatého, i mnohých předšel nás příklad, ješto ne lenivě berú sě k svatbě věčného krále. Styďme sě ležeti, vstaňme již ze sna; jižť jest bližše spasenie naše, než jsme kdy mněli. Blížť jest spasenie, když Kristus přišed zpósobil spasenie naše svým vykúpením a ukázal k spasení upřiemú cěstu. I tiem jest blíže spasenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).