Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Protož poslán anděl, dal pozdravenie a zdal poselstvie. A dievka počala mysliti, kak to bude, že j’ mienila muže nepoznávati. A když jí to pověděl anděl, ež to má býti [ne]text doplněný editorem[148]poškozený text z muže, Ducha svatého zpósobem a obstieněním mocí najvyššieho, slíbilo sě jí to, povolila řkúc: Aj, jáť sem služebnice božie, buď mi podlé slova tvého. V tom žádostném božie milosti povolení počala z své čisté krve Synem božím, v pravém člověčství Bohem.

I učinilo j’ znamenitú věc troji to slavné poselstvie. Najprvé před Bohem dóstojenstvie velikého jí ukázalo; neb k tomu skutku vykúpenie našeho tak velikému, tak zvláštiemu, jakéhož jest nikdy nebylo, ani kdy má takýž býti, jediná ona vybrána ze všeho světa. I móž ona řéci v své pokoře a u vděčnosti, že j’ dáno jí to dóstojenstvo, jakož onen král pravieše, o němž Bóh řekl: Nalezl sem muže podlé srdce svého: Tak jest bylo Bohu libo, že j’ mě vzvolil. Druhé, to poselstvie učinilo j’ ji užitečnu všemu světu, ktož chtie hledati věrně užitka toho. Neb požehnaným plodem břicha jejie má národ lidský požehnánie, zbaven jím, býti moha, věčné smrti a jmaje u věčné radosti to povýšenie nad anděly, ež krev a tělo naše, ten plod jejie, kralije i nad anděly. Třetie, to poselstvie bylo j’ jí samé k dokonání a k svrchování svatosti jejie. Neb ač jest byla v životu své matky tu svatost vzala zvláštím darem božie [milosti]text doplněný editorem, aby mohla i najmenšieho hřiechu sě obinúti, ež podnět hřiechu všelikého byl skrocen v ní a uvázán, ale jakž jí přišlo poselstvie toto, tak v ní i pohašen ten podnět k hřiechu. Jakž počala synem božím, tak jest v svatosti potvrzena a svrchována a tak ji milost božie obklíčila a prošla, aby viec hřešiti i nemohla. Ale proto j’ vóle svobodnosti neztratila;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).