Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a slibuje mnoho dobrého, přídem li k němu. A protož die svatý Pavel: Všelikéť písmo vdechnuté Bohem užitečno j’. Třetím sem poslem řekl v přirození našem tu jiskerku, ješto die o ní svatý Jeronym: I co j’ to, že pro každý zlý, šeředný účinek aneb sě stydíme aneb bojíme a vinu účinku zlého zarděním své tváři aneb zbleděním ukážeme? A i u malém pohýření nechtěli bychom býti jiným ohlášeni. A když co dobře učiníme, veselo j’ nám to. O tom poslu die svatý Bernart: Nemá omluvy člověk, nemiluje li Boha; neb volá k němu vnitř přirozená spravedlnost, ež toho má se všeho srdce milovati, jemuž vie, že j’ vším sebú dlužen. Nad to nade vše božie vdechnutie často mieváme poslem k sobě, abychom k tomu, co j’ libé Bohu, přistúpili. Neb jakož die svatý Bernart: Budu li vnitř v duchu napomenut, abych pomáhal spravedlnosti, rovnost držal, takové to spasitedlné napomenutie zvěstuje mi blízké božie příštie. A tak Pán Bóh šle k člověčí mysli své posly, vzbúzeje ji, aby z své vóle hnula sě k vóli boží a přistúpila. A když jest člověk najdóstojnějšie stvořenie z stvořenie jiného, jakož v něm nic nenie chvalnějšieho, jako sě a svého poznati stvořitele, takež nic ohyzdnějšieho, než toho obého neznati, ješto j’ to jen němé tváři přirozeno. I bude hoří ten člověk, než tvář němá, ješto maje sě poznati a svého Boha, i netbá toho a v hlúposti ostane protiv svému přirození, a také posly maje k sobě. Neb jakož sem řekl, ke všem volá vše stvořenie, ale mnozí, ohlechvše hlukem marnosti, k stvoření velnuvše milostí a jemu sě porobivše, nerozsúdie, co j’ k čemu. Též i písmo volá, a mnozí netbají slyšeti jeho, a druzí ne sě pósobie podlé písma, ale chtie po sobě písmo obraceti. A když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).