Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

milost, sstój v tom, ostaň na té púšti: Počátkuť jest slíbena odplata, ale skonáníť bude teprv dána. Amen.

O zvěstování Marie.

Den jest poselstvie dobrého; vina by byla mlčěti. Tak jest veliký den tento a tak se j’ v něm veliká věc stala, ež znyje mysl člověčie, vidúc a zřéc na to pílně, co sě jest jako dnes stalo. Pro niež svatý Řehoř slavně zpievá o dnešniem dni u veselém řka duchu: Hec est dies, quam fecit dominus.cizojazyčný text Toť jest ten den, ješto j’ jej učinil Hospodin. Dnes jest na svého lidu strast Hospodin vezřel a vykúpenie poslal; dnes smrt, ješto j’ ji žena v svět vnesla, žena j’ zahnala; dnes učinil sě Bóh člověkem, jímžto vzdy byl, tiem ostav to přijal, jímžto nebyl. Proněž počátek našeho vykúpenie nábožně pamatujme a radujme sě řkúc: Chvála tobě, Hospodine! I nechciť dnes mlčeti toho, které jest to dnešnie poselstvie, od koho k komu, po kterém poslu. A to ze čtenie věděti móžem, ež k té, ješto j’ vysoký, nový, dóstojný stav počala, stav zalíbenie panenské čistoty Bohu. Od vysokého Boha dóstojný posel, ne leckterýs anděl, ale archanděl božie silnosti poslán jest s poselstvím novým a netolik s novým, ale také s užitečným. Nové jest, by počala dievka synem bez semene mužského, bez potracenie panenské celosti, bez poškvrny tělesného požádanie a líbosti porušené. Nové jest: Bóh člověčstvie přijal, v dievce sě člověkem počal, aby sě pak narodil z dievky. Nové jest, ež, jakož jest v božské věčnosti trojice osob v jedné podstati, tak tuto jest protiv tomu, ež jsú tři podstati, božstvie, tělo a duše v jedné osobě Syna božieho, pána našeho Jezu Krista; a jakož v božství nerozdělé božské jednoty tři osoby, ani ta jednota božstvie ujme trojice osob, takež jedna osoba Jezukristova jest, avšak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).