Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jmajíc všeho ostanete, když tak budete zdejšie věci pósobiti, až by však nebeských z žádostí nevypúštěli. A ktož jsú ti, nekochajíť sě u věcech tohoto světa, ale potřeby jen hledají jimi; a nic by nechtěli i ku potřebě s hřiechem jmieti a z toho, ješto mohú jmieti spravedlivě, hromazdie věčnú odplatu, viece sě těšiec v dobrých skutciech, než v tom sboží, ješto mají. A tak jsúť něteří světské postavy a nejmají mysli světské, a jsú druzí duchovnie postavy, ano mysl jich všecka k světu a k sboží tohoto světa. Svrchované jest všeho ostati, nic nejmieti, jako j’ v zákoniech ustaveno. Ale bylo li by, odeřkúc sě svého, ješto móž držeti správně, nesprávně potřeby sobě dobývati pochlebujíc, lúdiec, okládajíc lstivými omluvami, ež móž mnich své jmieti: lépe níže státi, než s vysoka upadnúti. Druhé, jakož zákonníci čistotu držie a trápie svá těla, téžť mají, ač ne v takém každý svrchování, i nezákonníci každý podlé stavu svého učiniti. Jsú li manželé, manželskú čistotu držte, ne v bezpřémné žádosti těla, jako lid, ješto nezná [Boha]text doplněný editorem. A ktož sě i manželstva odpovie pro boží milost, drž čistotu, jako by byl zákoníkem. V trápení těla také sě máme zákoníkóm připodobnati, posty držiec ustavené a střehúc sě obžerstva a opilstva a ne všeho činiec, což tělo žádá. Třetie, zákoníci jsú v poslušenství podlé úlohu svých zákonóv. Ani my toho máme prázdni býti, bychom nedrželi svých starost podlé svých stavóv poslušenstvie. Protož řku: I my máme sě as a těmi činy lúčiti od světa, jinak bychom nebyli na spasenie cěstě.

Druhé jest, ež máme sě i vzdáliti také světa; neb z blízka mohlo by býti spěšnějšie zasě odvrácenie. Protoť

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).