Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

o očištění, ež hod dnešní slove očištěnie Matky božie; také jest podobné o osviecení nemlčeti, ež dnes kostel mnoho sviecemi osvěcijem. A ona řeč dotýkala j’ obecnějších a tato bude rozumnějších dotýkati, ješto v duchovenství prospievají. Neb jakož die svatý Bernart, když vezme očištěnie vnitřnie oko, ukáže sě jemu světlo a člověk, chtě sě držeti jeho, často nemóž, jsa obtiežen hrubostí těla, muší sě s žalostí sám k sobě navrátiti. A abychom toho světla také zazřěli, máme to učiniti, ješto j’ nám prorok Izaiáš ukázal těmi slovy, jimiž sem řeč počal řka: Poďte, choďme v světle božiem! Když ta všecka slova spolu vezmem, jako by nás prorok jimi napomínal řka: Jest li, ež jste velikého šeředstvie hřiechóv sě očistili, chovajte sě tmy, jakožť die Kristus: Ktož ve tmě jde, potkne sě. Ale poďte, choďme v světle božiem! Neb budem li sě v světle obierati, i prach uzřiec na sobě malých hřiechóv, otřesem s sebe a nepotknem sě s pomocí boží na veliké. Pakli chcem každé z těch slov obláště opatřiti, troji věc nám ukáži potřebnú k tomu, abychom mohli zazřieti toho světla: prvé odlúčiti sě od světa, a to j’ v tom slovu znamenati, ješto die „poďte“; druhé dobré činy činiti, a to j’ v tom slovu znamenati, ješto die „choďme“; třetie rozuměti, že j’ jiné také světlo, než toto světlo obecné, a to j’ tu znamenati, když die prorok „v světle božiem“. Prvé sem řekl, ež prorok řka „poďte“, zove nás od světa, abychom, vidúc libé věci tohoto světa, ne tu ulnuli svú žádostí, ne tu cíl kochání svému uložili, ale šli dále od stvořenie, k Stvořiteli mysl obrátiece. Neb ač jest co utěšeného na tomto světě, vzdy jest to s někakým nedostatkem. Protož

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).