Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

dobrý. Protož choďme, jděm, nestójme ctnostmi a šlechetnostmi, rozličnými skutky dobrými! A ež budem sě dáliti nepotřebné rozkoši tělesné a útěchy tohoto světa, dojdem onoho právě a vplně dobrého, ctného, užitečného i rozkošného. Die o prvém svatý Řehoř: Hledáte li, aby v pravé cti byli povýšeni, táhněte sě k královstvu nebeskému. Neb čest pravá ctnostmi a šlechetnostmi jest ozdobná. O tom pak, ež činiece dobré skutky, užitek skrz to jmieti budem, die svatý Řehoř opět: Sbožie mysli rozumné jsú dobří skutci, ješto na všaký čas i po vše věky jest hodné každému, ktož shromaždije. A ež skrze to, když sě budem dáliti nepotřebné rozkoši tělesné a útěchy světské, dojdem plné a svaté rozkoši, die opěté svatý Řehoř: Odvržem li vše, co j’ libé tělu, inhed naleznem v Boze, co j’ libé duši a utěšené. Protož die svatý Bernart: Nemni, bychom vnitř v duchu nerovně většie rozkoši nenalezli, nežli v kteréžkoli tělesné líbosti. Útěcha i blažnost jest radost jmieti, ale radost v pravdě, ne v šeředství, ne v křivém dobrém, jakož die svatý Augustin: Bože, ostřež, bych sě mněl, ež mi jest blaze, když bych sě kterúžkoli radostí radoval! Neb jest radost, ješto j’ nedána jiným, jen těm, ješto hledají tebe, Hospodine, jichž radost ty jsi. Protož, ač kto ostane utěšenie v marnosti světské a v tělesném šeředství a v lestném sboží, neztratí utěšenie, ale bude jiné jmieti. A tak die svatý Bernart: Neztratíme utěšenie, neztratíme radosti, ale tělesné utěšenie, světskú radost v duchovnie utěšenie a v nebeskú radost proměníme, a právějie i jistějie budem to jmieti v svém svědomí utěšenie. A v jiném die miestě: Mnozí vidie, ež trpíme, ale nevidie našeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).