Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

prázdna, ješto dievka móž, chce li, toho prázdnějši býti. A má takých věcí světských prázdna býti chot božie, tak svatého choti jmajíc, aby také svata byla. Té svatosti došla jest tato svatá dievka, jejiež hod dnes pamatujem, ješto j’ pro milost věčného choti, aby sě v panenství čistém slíbila jemu, netolik potupila tělesnú svatbú, ale i tělo své dala j’ na muky. Šla vesele do žaláře, jako by byla na hody zvána, a nestrachovala sě pro milého hlavy dáti pod meč břidký. A tak móžem řéci o ní i ono slovo: Šlechetnost nad šlechetnost žena svatá, ne pro ztrátu panenstvie řkúc ji ženú, ale pro ženské pokolenie, ješto j’ podlé přirozenie strašivějšé nežli mužské. Neb jměla j’ šlechetnost panenské mysli a nad to šlechetnost udatstvie mužského, nedadúc sě ani smrtí od milého odhroziti. K té síle jejie a k udatství die svatý Řehoř: I co dieme my bradatí mužie, vidúc rozkošné, mdlé děvečky, any skrze meč jdú do nebes? Když jich v nepokoji trpiec nenásledujem, as sě a styďme v pokoji jich nenásledovati. I jednomu Bóh nedie nynie: Umři pro mě, ale die: Umrtv pro mě v sobě zlé žádosti! Styďme sě, nebudem li as v tom mdlého pokolenie rozkošných, ušlechtilých děveček následovati, ješto jich přirozenie ne tak podobno, aby trpěti mohlo tolik. I máme v tom mysl ustanoviti, by na též přišlo, ež bychom též, ješto ony, s boží pomocí učinili. Ač také již něteří nemóžem v panenství dievek svatých následovati, ale chválu jich znajme a své hubenstvo a v svatosti, jakež mohúc, jich následujme! Nebť die všem Bóh: Svati buďte, nebť jsem já svat. Aniž kto mní, by nejměl svat býti. Ktožťkoli jest úd kostela svatého, svatť jest, že j’ očištěním pána svého Jezu Krista svat učiněn; a každý křesťan nebludné viery, nenie li v smrtelném

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).