Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svého; kak slúží člověku stvořenie všecko, aby, tiem jsa člověk napomenut, také vešken slúžil Bohu, vší milostí ulna k němu, vzdával jemu dlužnú chválu. A kakžkoli všecko stvořenie, vešken pořád a zpósob v stvoření ve všem, i krása a slušnost kterážkoli ukazuje chválu boží: však kak jest nad to sám v sobě chvalný, nelze j’ vplně toho stvoření vylíčiti, by i tisíckrát viece světóv bylo. Avšak nebesa vypravují chválu boží a firmament zvěstuje skutky rukú jeho, ale v něm v samom teprv jest plnost chvály jeho. Jako uzře někto dielo misterné něterého řemeslníka, vzchválí v tom uměnie jeho a bude jej rozuměti, že j’ nad to, a to dielo nemoha chvály řečí toho, ješto j’ je učinil, vypraviti, však tiem, že j’ tak pořádně vyvedeno, chválí jej: Takť vše stvořenie chválí Boha.

Tuto sě počíná od svatých řeč, počnúc najprvé na hromnice etc.cizojazyčný text

Když jsú sě dokonali dnie očištěnie matky božie, vzeli sú dietě, aby v chrámu za ně učinili obět podlé ustavenie. Ač jest nebylo potřebie matce boží očištěnie po porodu svého děťátka, neb jest vzdy i po porodu ostala čísta: však podlé zákona učinila očištěnie, šla do chrámu a tu chválu a dieku vzdávajíc Bohu z takého plodu, i tiem svój plod obětovala Bohu Otci. A v té drahé oběti matka božie všecky jest v svém synu obětovala, ktož sě budú jeho jako údové hlavy přidržeti, veň pravě věřiec, v něm uložiec svú naději v svaté milosti, tu slavnú chodbu okolo kostela sviece rozejžené v rukú nesúc, v nichž plamen znamenává božstvie toho slavného děťátka, vosk čisté tělo jeho a knot duši. A to dvé poslednie téhož jest přirozenie, ješto i my. A

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).