Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tieže, má býti odklad protiv tomu. Takť jest psáno: Protiv mieře zaviněnie mají mieru rány jmieti. A opět die Písmo o světské duši: Jeližť se j’ v rozkoši velebila, s tolik jí dajte muk. A protož volá Kristus neb svatý Jan: Čiňte hodný užitek pokánie! A ta řeč každého svědomie dotýká, aby tolik zisku hledal v pokání dobrých činóv, jelikž jest sobě učinil škody, mnoho hřeše; a s tolik sobě ujal toho, jehož by mohl požívati, jelikž pomní, ež sě jest dopúšťal toho, jehož jest nejměl učiniti. Pak mnie něteří, by dosti bylo na tom, ješto kněz skáže. Ne vzdyť to vyjde. Mní kněz někdy, by ty jměl větší žalost za hřiechy, větší stud na zpovědi, větší milost a plápolivější k Bohu, neb viece jměl do sebe něterých vláštích dobrých činóv, i dáť tiem menšie pokánie. A někdy neúfá tvé křehkosti, i nesmieť dáti pokánie velikého, aby nesplně vinnějí nebyl. Ale řiekajíť kněžie: Což k tomu učiníš dobrého, to buď vše za tvé hřiechy. Druhé sem řekl, ež k dosti učinění slušie protivným zbýti protivného; co j’ v hřiech táhlo, by protivné tomu z hřiechu vytáhlo. Tak sě čte, když ženy madianské svú krásnú přípravú přitáhly k sebe milování syny izrahelské, ež i hřešili s nimi protiv boží zápovědi, a Bóh jim pak nepomáhal v bojích, až pak nalezli boží milost a svítězili nad nepřáteli, i ty ženy zbili božím kázaním. A vzemše ty všecky žen těch okrasy v dar Bohu obětovali. Takť právě kající toho, což k hřiechu milovali, ostanú, Bohu to jako obětujíc, aby toho nejměli déle sobě, ješto j’ jim v hřiechu libo bylo; toť jest i Maria Majdalena učinila, ež vše byla chvalně poddala Bohu, v čemž kdy hanebně svú vóli jměla, až i vlasy svými, jimiž hrda bývala,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).