Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<37r37v38r38v39r39v40r40v41r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Chlumec k Hradci Královému, ne však jako nepřítel, ale jako již do svého vlastního města táhl. Místečko to na Vrbici nachází jse v zahrádce Bednáře kostelníka a podnes Žižkův stůl sluje.

Podmokly.

O té vesnici nic pamětihodného nenalézám, jedině to, že nějaký rytíř, maje statek svůj tu na vrchu postavený, pro sebe a svoji čeleď založil. To zapsáno jest v knihách pražských, jenž v řeči latinské Libri erectionumcizojazyčný text, to jest Knihy o povstání kostelův, slují.

Novohrad.

Že by v té vesnici nějaký nový hrad někdy založen býti měl, žádné nejni důkazlivé paměti. V knihách ale starých zámeckých nalézám v roku 1570 tuto žalobu: „Pan forštmistr poděbradský, který jest sedícím na svém dvoru v Novohradech, naříká sobě, kterak čeledín jeho Jíra jse proslul, že na něho s nabitou ručnicí za vraty číhati a jej zastřeliti chce, a to že jemu kopinostka pověděla“. Pan hejtman Kryštov Metich předvolav čeledína a jeho jse na to tázal, který ale pravil: „Kterak pak bych já mohl pána zastřeliti, když žádné ručnice nemám, aniž jakživ v rukouch neměl“. Pan hejtman poručil, aby tedy kopinoska byla metlou potrestána.

Čtenář žádostiv bude zvěděti, co jest to za slovo „kopinoska“. I v tom chci jemu posloužiti. Kopinosec jmenoval jse tenkráte krocan neb také indián a morák. „Indián“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).