Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

pod jménem Mlejn nový. Více v tom později jse oznámí.

Oumyslovice.

Dobrý vlastenec a poděbradských pamětí zpytatel František Vavák, rychtář milčický, mezi jinými rozličnými spisy, které v rukouch měl, dal mně povědomost toho, co nyní přivádím, a sice: Jiří, když náhon od dvoru Baderského až pod Kovanice vyvedl i také Mlejn nový v roku 1443 založil, nezjevil jse v tom až posavad žádnému, co by tím více ještě mínil, učiněn jsa na to gubernátorem země české, pro jiné řízení všeho ostatního zakládání zanechati musel. Až potomně, když již skutečně na království české korunován byl, umínil své milé Poděbrady navštíviti. Přijel tedy z celém dvorem a právě královskou slávou v roku 1461 sem na Poděbrady, a to měsíce máje času jarního. A vyjel pak dne jednoho na prochásku se všemi dvořany svými k Novému mlejnu odtud stranou Vrbice na Novohrad a otočiv jse až v ta místa, kde nyní hospoda u vsi Oumyslovicích stojí. Tu zastaviv jse, držel pod stánkem rozloženým skvostný oběd, při kterémžto, když víno veselosti a smělosti přidalo, se jej dvořané, z jaké příčiny by on tak podivně přes všecky pole a pahrbky projížděl, kdežto má pro kratochvíli dosti cest rovných, a proč náhon ten od strany chlumecké až pod Kovanice tak velikým nákladem vedl, kdež jemu ten Nový mlejn velmi malý za to užitek ponese. {A. První jeho noclech dělal na hradě Toušímě blíže Čelákovic, a tu syn jeho Viktorín měl jakýs podivný, však líbezný sen, který potom svojí rukou sepsal a knížku tu nazval Májový, která mnohým učeným Čechům posavad dobře známá jest.}meziřádkový přípisek soudobou rukou

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).