[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[563r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceřkúce: „Dobřě jest všecko učinil. Hluchým jest učinil, aby slyšěli, a němým, aby mluvili.

VIII.

Mc8,1 V týchž dnech opět, když mnohý zástup bieše s Ježíšem[229]s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var. a nejmějiechu, co by pojědli, povolav učenníkóv[230]učenníkóv] vczennykom rkp. vecě jim: Mc8,2 „Líto mi jest zástupuov, nebo[231]nebo] + ecce lat. juž třetí den trpie se mnú a nejmají[232]nejmají] negmagicz rkp., co by pojědli. Mc8,3 A rozpušti[233]rozpušti] rozpuuſty rkp. li jě lačny do svých domuov, zhynú na cěstě, nebo někteří z nich zdaleka jsú přišli.“ Mc8,4 Otpověděchu jemu jeho učenníci: „Odkud kto muože tyto nasytiti tuto[234]tuto] navíc oproti lat., + hic var. chlebem na púšči?“ Mc8,5 I otáza jich: „Koliko bochenciev jmáte?“ Oni vecěchu: „Sedm.“ Mc8,6 I přikáza [zástupóm]text doplněný editorem[235]zástupóm] turbae lat. na zemi siesti. A vzem sedm bochenciev, vzdav chválu otci[236]otci] navíc oproti lat., rozlámav poda svým učenníkóm, aby kladli[237]kladli] apponerent, et apposuerunt lat. přěd zástupy. Mc8,7 A také jmějiechu malečko rýb, a ty požehnav, káza přěd lidi[238]přěd lidi] navíc oproti lat., + illis var. klásti. Mc8,8 I jěchu a syti biechu. A sebrachu zbytkuov otruskových[239]zbytkuov otruskových] quod superaverat de fragmentis lat. sedm košóv. Mc8,9 A bylo jest těch, ješto jsú jědli, jako čtyři tisícě, i rozpusti[240]rozpusti] rozpuuſty rkp. jě.

Mc8,10 A inhed vstúpiv na lodí s svými učenníky, přijide do strany dalmanutské. Mc8,11 A vyšedše duchovníci, jěchu sě jeho hledati, potřěbujíce od něho znamenie z nebe, jeho pokúšějíce. Mc8,12 An sě rozžěliv v dušě, povědě: „Čemu toto porozenie znamenie hledá? Věrně pravi vám, nebude tomuto porození dáno znamenie.“ Mc8,13 A nechav jich tu[241]tu] navíc oproti lat., opět vstúpi na lodí, chtě sě přěhrabati[242]přěhrabati] přě<br>ati Kyas 160 přěs zátoku.

Mc8,14 A učedlníci zapomanuchu vzieti sobú chleba, i nejmějiechu sobú než jediný[243]jediný] giedyni rkp. bochnec[244]bochnec] + in navi lat.. Mc8,15 I přikáza jim řka: „Vizte a varujte sě od rozkvasu duchovníkového a ot rozkvasu Erodova.“ Mc8,16 I mysléchu jeden[245]jeden] gieden rkp. k druhému řkúce, že chleba nejmáme. Mc8,17 To poznav vecě jim Ježíš: „Čemu o tom myslíte, že chleba nejmáte? Ješče nezná[b]označení sloupcete ani rozumiete? Ješče jmáte vaše[246]vaše] waſſie rkp. srdce oslepené? Mc8,18 Jmajíce oči nevidíte a uši jmajíce, neslyšíte? Ani pomníte, Mc8,19 kdy jsem rozlámal pět bochenciev mezi pět tisícóv lida[247]lida] navíc oproti lat., + hominum var., a koliko ste košóv vzebrali z zbytečných zlomkóv?“ Vecěchu jemu: „Dvanádste.“ Mc8,20 I vecě jim[248]I vecě jim] navíc oproti lat.: „A když sedm bochencóv rozdělil jsem mezi čtyři tisícě lida[249]lida] navíc oproti lat., + hominum var., koliko[250]koliko] kolikos rkp. jste košóv drobtuov[251]drobtuov] dobrotuow rkp. vzdvihli?“ I vecěchu jemu: „Sedm.“ Mc8,21 I vecě jim: „Kterak ješče nerozumiete?“

Mc8,22 I přijidú do Bethzaidy i přivedú jemu slepého a prosiechu [jeho]text doplněný editorem[252]jeho] eum lat., aby sě jeho dotekl. Mc8,23 An popad za ruku slepcě, vyvede jej z ulicě. A plinuv v jeho oko, vzloživ naň svuoji rucě, otáza jeho, viděl li by co. Mc8,24 An zabličiv oči, vecě: „Vizi lidi jako dřievie[253]dřievie] drewe rkp. chodiece.“ Mc8,25 Pak opět vzloži rucě na jeho oči, a on počě viděti i navráti sě k vidění[254]navráti sě k vidění] restitutus est lat., tak že všecko jasně vidieše. Mc8,26 A pustiv[255]pustiv] puuſtyw rkp. jeho do svého domu, vecě: „Jdi do svého domu, a pakli vejdeš v ulici, neprav ižádnému.“

Mc8,27 I všel jest Ježíš i jeho učedlníci do města, ješto slóve[256]ješto slóve] navíc oproti lat. Cezaria Philipi, a na cěstě tázáše svých učenníkóv řka[257]řka] + eis lat., nemá var.: „Koho mě pravie[258]pravie] prawite rkp. jsúce lidie?“ Mc8,28 Oni odpověděchu[259]odpověděchu] + illi lat. řkúce: „Jiní[260]Jiní] navíc oproti lat., + alii var. Janem Křstitelem, jiní Eliášem a jiní jako jednoho[261]jednoho] giednoho rkp. z prorokóv.“ Mc8,29 Tehdy jim vecě: „A vy kým mě[262]mě] + esse lat. pravíte?“ Odpověděv Petr vecě[263]vecě] + ei lat., nemá var.: „Ty jsi Kristus.“ Mc8,30 I zapřieti jim, aby ižádnému nepravili o ňem.

Mc8,31 I počě jě učiti, že musí syn člověčí mnoho trpěti i potupen býti od svrchních popóv i svrchních starost i mudrákóv a zabit býti a po třech dnech z mrtvých vstáti. Mc8,32 A to slovo zěvně mluvieše. A chytiv jej Petr, jě sě jemu láti. Mc8,33 An obrátiv sě, uzřěv své učenníky, popřieti Petrovi řka: „Jdi za sě, satana, nebo nesnábdieš toho, což jest buožie, než to, což jest lidské.“

Mc8,34 A přivo[563v]číslo strany rukopisulav

X
229s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var.
230učenníkóv] vczennykom rkp.
231nebo] + ecce lat.
232nejmají] negmagicz rkp.
233rozpušti] rozpuuſty rkp.
234tuto] navíc oproti lat., + hic var.
235zástupóm] turbae lat.
236otci] navíc oproti lat.
237kladli] apponerent, et apposuerunt lat.
238přěd lidi] navíc oproti lat., + illis var.
239zbytkuov otruskových] quod superaverat de fragmentis lat.
240rozpusti] rozpuuſty rkp.
241tu] navíc oproti lat.
242přěhrabati] přě<br>ati Kyas 160
243jediný] giedyni rkp.
244bochnec] + in navi lat.
245jeden] gieden rkp.
246vaše] waſſie rkp.
247lida] navíc oproti lat., + hominum var.
248I vecě jim] navíc oproti lat.
249lida] navíc oproti lat., + hominum var.
250koliko] kolikos rkp.
251drobtuov] dobrotuow rkp.
252jeho] eum lat.
253dřievie] drewe rkp.
254navráti sě k vidění] restitutus est lat.
255pustiv] puuſtyw rkp.
256ješto slóve] navíc oproti lat.
257řka] + eis lat., nemá var.
258pravie] prawite rkp.
259odpověděchu] + illi lat.
260Jiní] navíc oproti lat., + alii var.
261jednoho] giednoho rkp.
262mě] + esse lat.
263vecě] + ei lat., nemá var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).