[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Ta[560r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcetějě a Šimona Kananejského Mc3,19 a Jidášě Škariotského, jenž[68]jenž] + et lat., nemá var. jest jeho zradil.

Mc3,20 I přijidú odtud v duom i shluči sě opět k nim zástup, tak že nemožiechu[69]nemožiechu] + neque lat. chleba pojiesti. Mc3,21 To uslyšěvše učedlníci[70]učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli var. jeho, vyjidú, chtiece jej zadržěti, a mluviechu[71]mluviechu] mluwiece rkp., že sě jest v hněv obrátil. Mc3,22 Tehdy mudráci, ješto biechu z Jeruzaléma sešli, mluviechu: „On jmá Belzebuba, a proto kniežětem diáblovým vypúzie diábly.“

Mc3,23 A on jich povolav, mluvieše k nim u pohádkách řka[72]řka] navíc oproti lat.: „Kterak móže satan satana vyvrci? Mc3,24 A pakli sě královstvie v sobě rozdělí, nemóže státi to královstvie. Mc3,25 A pakli sě duom v sobě rozdvuojí, ten duom nesstojí. Mc3,26 A pakli satan povstane sám na sě, rozdvojil sě jest a nebude moci sstáti, a skonánie vezme. Mc3,27 Ižádný nemóže, vejda v duom silného, pochvátati jeho nábytka, jediné[73]jediné] giedyne rkp. ač dřéve svieže silného, tož tepruv jeho duom poplení. Mc3,28 Věrně vám pravi, že všickni hřieši budú odpuščeni[74]odpuščeni] odpuuſſczieny rkp. synóm člověčím, i porúhanie, jímžto jsú porúhali sě. Mc3,29 Ale kto sě porúhá duchu svatému, nebude jmieti odpuščenie[75]odpuščenie] odpuuſſczienye rkp. na věky, a bude vinen věčným zaviněním.“ Mc3,30 Že jest řekl[76]jest řekl] dicebant lat.: „Ducha nečistého v sobě jmá.“

Mc3,31 Zatiem přijide[77]přijide] veniunt lat. jeho mátě i bratřie, a vně stojiece, poslachu k němu volajíce jeho. Mc3,32 A s ním sedieše zástup i vecěchu jemu: „Toť, tvá mátě i bratřie vně stojie a[78]stojie a] navíc oproti lat. tebe hledají.“ Mc3,33 An odpověděv vecě jim[79]jim] navíc oproti lat.: „Která jest má mátě i bratřie[80]bratřie] + mei lat.?“ Mc3,34 A vzezřěv na ty, ješto okolo něho sediechu, povědě: „Toť, má mátě i bratřie má! Mc3,35 Nebo ktož učiní buoží vuoli, ten mój bratr i sestra[81]sestra] + mea lat., nemá var. i mátě jest.“

IIII.

Mc4,1 A opět počě Ježíš[82]Ježíš] navíc oproti lat. učiti [b]označení sloupcepodlé moře. I sebra sě k němu veliký zástup, tak že vstúpiv na lodí, sedieše na moři a všickni zástupi biechu na zemi podlé moře. Mc4,2 I učieše jě mnohým věcem u přísloví a mluvieše jim z svého učenie: Mc4,3 „Slyšte, toť, vyjde rosěvač k rosievaní. Mc4,4 A když rosievá, některé padne podlé cěsty, a přijdúce ptáci nebeščí, szobí to. Mc4,5 A jiné padne na kámen, kdežto nejmá mnohé prsti, a inhed vyjde, že jest na sobě nejmělo výsosti prsti. Mc4,6 A když vyjde slunce, zapáli sě, proto že jest nejmělo kořenie, i uschne. Mc4,7 A jiné padne v trnie, a vzvýšě sě trnie, udusi [to]text doplněný editorem[83]to] illud lat. a neda užitka. Mc4,8 A jiné padne na dobrú zemi, i da užitek vzešlý i vzrostlý, i přinese jedno[84]jedno] giedno rkp. siemě užitkóv třidcěti a jiné šestdesát a jiné sto.“ Mc4,9 I vecě jim[85]jim] navíc oproti lat.: „Kto jmá uši k slyšění, slyš.“ Mc4,10 A když bieše po úklidu, tázáchu jeho ti, ješto s ním biechu dvanádste učedlníkóv[86]učedlníkóv] navíc oproti lat., o vyložení[87]o vyložení] navíc oproti lat., + exponere var. toho příslovie. Mc4,11 I vecě jim: „Vám jest dáno[88]dáno] připsáno na okraji poznati tajenstvie královstvie buožieho. Ale těm, ješto jsú vně, u přísloví všecko bude, Mc4,12 aby vidúce viděli[89]viděli] připsáno na okraji, a neviděli a slyšiece slyšěli, a nerozuměli a někdy sě neobrátili, aby jim hřieši byli odpuščeni[90]odpuščeni] odpuuſſczieny rkp..“

Mc4,13 I vecě jim: „Nevieste tohoto příslovie? A kterak všěcka jiná[91]jiná] navíc oproti lat. příslovie poznáte?“ Mc4,14 Ktož rosievá, slovo rosievá. Mc4,15 A ti, ješto podlé cěsty, jsú, když[92]když] ubi lat. sě rosievá slovo, jakž je uslyšie, tak inhed přída satan, otejme slovo, ješto jest bylo vsěno v jich srdcích. Mc4,16 A tacíž jsú, ješto sě na kameni rosievají, že když uslyšie slovo, inhed je s veselím přijmú. Mc4,17 Ale nejmají v sobě kořenie, že jsú sě světu poddali[93]jsú sě světu poddali] temporales sunt lat., a když jě[94]jě] gich rkp. [potká]text doplněný editorem[95]potká] orta lat. smutek i násilé pro

X
68jenž] + et lat., nemá var.
69nemožiechu] + neque lat.
70učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli var.
71mluviechu] mluwiece rkp.
72řka] navíc oproti lat.
73jediné] giedyne rkp.
74odpuščeni] odpuuſſczieny rkp.
75odpuščenie] odpuuſſczienye rkp.
76jest řekl] dicebant lat.
77přijide] veniunt lat.
78stojie a] navíc oproti lat.
79jim] navíc oproti lat.
80bratřie] + mei lat.
81sestra] + mea lat., nemá var.
82Ježíš] navíc oproti lat.
83to] illud lat.
84jedno] giedno rkp.
85jim] navíc oproti lat.
86učedlníkóv] navíc oproti lat.
87o vyložení] navíc oproti lat., + exponere var.
88dáno] připsáno na okraji
89viděli] připsáno na okraji
90odpuščeni] odpuuſſczieny rkp.
91jiná] navíc oproti lat.
92když] ubi lat.
93jsú sě světu poddali] temporales sunt lat.
94jě] gich rkp.
95potká] orta lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).