[Bible drážďanská, Markovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 558v–569r. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[559v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcespravedlných, ale hřiešných.“ Mc2,18 V tu[42]tu] tuu rkp. dobu[43]V tu dobu] Et lat. učedlníci Janovi i jiní[44]jiní] navíc oproti lat. duchovníci rádi sě postiechu[45]rádi sě postiechu] erant … ieiunantes lat.. A přišedše vecěchu jemu: „Proč učedlníci Janovi i duchovníkoví postie sě, ale tvuoji učedlníci nepostie sě?“ Mc2,19 I vecě jim Ježíš[46]Ježíš] g Vraštil 136, geziſſ Kyas 140: „Zdali mohú synové svatební, pokud jest s nimi ženich, postiti sě? Nebo v kterémž času jmají s sobú ženicha, nemohú sě postiti. Mc2,20 Ale přijdú dnové, když bude[47]bude] buude rkp. vzat od nich ženich, tehdy sě budú postiti v těch dnech. Mc2,21 Ižádný nepřišívá záplaty sprostného sukna k rúchu vetchému. Pakli odščije[48]odščije] odſczigie rkp. záplatu novú od vetchého rúcha[49]rúcha] navíc oproti lat., věcšie bude roščitina. Mc2,22 A ižádný neleje[50]neleje] nelegie rkp. nového vína v kožěné lavicě vetché, neb by víno rozpučilo lavicě i vylilo sě, a tak by zhynulo víno i lavicě. Ale víno nové v lavicě nové slušie léti.“

Mc2,23 I sta sě opět, když hospodin v sobotu jdieše po polích osáných, tehdy učedlníkové[51]učedlníkové] + eius lat. napřěd jdúce, počěchu klasy vymínati. Mc2,24 Tehdy duchovníci vecěchu jemu: „Viz, coť činie tvuoji učedlníci[52]tvuoji učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli tui var. v sobotu, ješto jim[53]jim] navíc oproti lat., + eis var. neslušie?“ Mc2,25 I vecě jim[54]jim] gim Vraštil 136b, nemá Kyas 142 Ježíš[55]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var., g Vraštil 136b, geziſſ Kyas 142: „Nikdy jste nečtli, což jest učinil David, když jest potřěben byl, lačen jsa sám i ti, kto jsú s ním byli? Mc2,26 Kterak jest všel v duom buoží za Abiatar, kniežěte popového, a chléb obětný jědl, jehožto nebylo lzě jiesti, jediné[56]jediné] giedyne rkp. samiem popóm, a on jemu[57]on jemu] navíc oproti lat. dal i těm, kto jsú s ním byli?“ Mc2,27 I vecě jim Ježíš[58]Ježíš] navíc oproti lat.: „Sobota jest učiněna pro člověka, ale ne pro sobotu člověk. Mc2,28 A tak jest pán sobotní syn člověčí.“

III.

Mc3,1 I vjide opět do školy a tu bieše člověk, [b]označení sloupcejmajě ruku uschlú. Mc3,2 I jadáchu jeho, zdali by v sobotu uzdravoval, tudy chtiece jeho uviniti. Mc3,3 I vecě člověku, jenž jmějieše ruku uschlú: „Vstaň sěm[59]sěm] navíc oproti lat. na prostřěd!“ Mc3,4 A jim povědě: „Slušie li v sobotu učiniti dobřě, čili zle? Duši spasiti, čili zatratiti?“ Tehdy oni pomlku. Mc3,5 A on pohleděv po nich s hněvem, zarmútiv sě pro jich srdcí slepotu, vecě tomu[60]tomu] navíc oproti lat. člověku: „Ztiehni svú ruku!“ An ji ztěže, i by jemu zdráva[61]zdráva] navíc oproti lat. [ruka]text doplněný editorem[62]ruka] manus lat. navrácena. Mc3,6 Pak vyšedše odtud duchovníci, inhed činiechu radu s čeledí Erodovú proti Ježíšovi[63]Ježíšovi] eum lat., Iesum var., kterak by jeho zatratili.

Mc3,7 Tehdy Ježíš s svými učedlníky odjide k moři a mnozí zástupi z Galilee i z Židovstvie jdiechu za ním, Mc3,8 i z Jeruzaléma, i z Idumie, i Zajordánie i těch, jížto[64]jížto] gijzto Kyas 142, gyzto Vraštil 138 biechu v Tyřě i v Sidoně, množstvie veliké, slyšiece to, což činieše, přijidú k němu. Mc3,9 I vecě Ježíš[65]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var., g Vraštil 138, geziſſ Kyas 142 svým učedlníkóm, aby jemu lodí připravili pro zástup, aby jeho neudávil, Mc3,10 nebo mnohé uzdravováše, tak že sě k němu dáviechu, chtiec sě jeho dotknúti všickni[66]všickni] navíc oproti lat., kto jmějiechu bolesti. Mc3,11 A duchové nečistí, když jeho vidiechu, klániechu sě jemu, křičiece a řkúce: Mc3,12 „Ty jsi syn buoží!“ An jim hrozně přietieše, aby jeho neohlašovali.

Mc3,13 Odtud všed na horu, přivola k sobě, kteréž jest sám chtěl, i přijidú k němu. Mc3,14 I uloži, aby bylo dvanádste s ním, chtě jě rozeslati na kázanie. Mc3,15 I da jim moc uzdravovati nemocné a vypúzěti běsy. Mc3,16 I vzdě Šimonovi jmě Petr Mc3,17 a Jakubovi Zebediášovu a Janovi, bratru jeho[67]jeho] Iacobi lat., eius var., vzdě jmena Baranges, to jest Syny hromová, Mc3,18 a Ondřějě a Filipa a Bartolomějě a Matějě a Tomášě a Jakuba Alfeova a Ta[560r]číslo strany rukopisutějě

X
42tu] tuu rkp.
43V tu dobu] Et lat.
44jiní] navíc oproti lat.
45rádi sě postiechu] erant … ieiunantes lat.
46Ježíš] g Vraštil 136, geziſſ Kyas 140
47bude] buude rkp.
48odščije] odſczigie rkp.
49rúcha] navíc oproti lat.
50neleje] nelegie rkp.
51učedlníkové] + eius lat.
52tvuoji učedlníci] navíc oproti lat., + discipuli tui var.
53jim] navíc oproti lat., + eis var.
54jim] gim Vraštil 136b, nemá Kyas 142
55Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var., g Vraštil 136b, geziſſ Kyas 142
56jediné] giedyne rkp.
57on jemu] navíc oproti lat.
58Ježíš] navíc oproti lat.
59sěm] navíc oproti lat.
60tomu] navíc oproti lat.
61zdráva] navíc oproti lat.
62ruka] manus lat.
63Ježíšovi] eum lat., Iesum var.
64jížto] gijzto Kyas 142, gyzto Vraštil 138
65Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var., g Vraštil 138, geziſſ Kyas 142
66všickni] navíc oproti lat.
67jeho] Iacobi lat., eius var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).