Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

súznieše zlost. Ps49,20 Sedě proti bratru tvému mluvieše a proti synu mateře tvé ukládal si pohoršenie. Ps49,21 Tos učinil, a mlčal sem. Pomienil si lestně, že budu tobě roven, tresktati tě budu a ustav́u proti obličěju tvému. Ps49,22 Urozumějte tomu, jižto zapomínáte hospodina, ne když by uchytil a nebyl by, kto by vypravil. Ps49,23 Obět chvály učstí mě a tam cěsta, kdežto ukážu jemu zdravie božé.“

L.

Ps50,1 Ps50,2 Ps50,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, podlé velikého milosrdenstvie tvého a podlé mnostvie smilování tvých a zahlaď zlost mú. Ps50,4 Viec obmý mě ot mé zlosti a ot hřiecha mého učisť mě. Ps50,5 Nebo zlost mú já znaju a hřiech mój protiv mně jest veždy. Ps50,6 Tobě samému hřěšil sem a zlé přěd tobú učinil sem, aby sě zpravil v řěčiech tvých, a pomstiž, když súditi budeš. Ps50,7 Nebo aj zři, ve zlostech počat sem a v hřiešiech počala mě mátě má. Ps50,8 Nebo aj zři, pravdu miloval si, nejistosti a tajnosti múdrosti tvé zjěvil si mi. Ps50,9 Pokropíš mě yzopem a očiščen budu, obmyješ mě a nad snieh oběluju. Ps50,10 Sluchu mému dáš radost a veselé i vzradujú sě kosti ponížené. Ps50,11 Otvrať obličěj tvój ot hřiechóv mých a všěckny zlosti mé shlaď. Ps50,12 Srdce čisté stvoř ve mně, bože, a duch pravý obnov u mém životě. Ps50,13 Nezamietaj mne ot obličěje tvého a ducha svatého neotnos ote mne. Ps50,14 Navrať mi veselé spasenie tvého a duchem náprvním stvrď mě. Ps50,15 Učiti budu zlostivé cěstám tvým a nemilostiví k tobě obrátie sě. Ps50,16 Zprosť mě krví, bože, bože zdravie mého, i povýší jazyk mój pravdy tvé. Ps50,17 Hospodine, rty má otvoř a usta má zvěstujú chválu tvú. Ps50,18 Nebo by byl chtěl obět, bych dal nebo ovšem, obětí nemilovati budeš.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).