Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

pravicě tvá. Ps47,12 Vzraduje sě hora Sion a vzveselé sě dcery Jude pro tvé súdy, hospodine. Ps47,13 Obkľučte Sion a obejměte ju, zvěstujte na věžiech jich. Ps47,14 Uložte srdcě vašě u moci jejie a rozdělte domy jejie, abyšte zvěstovali v rodu jiném. Ps47,15 Nebo teď jest bóh, bóh náš u věk i u věky věkóm, on vlásti bude námi věčně.

XLVIII.

Ps48,1 Ps48,2 Slyšte to, všickni národové, ušima přijmete, všickni, jižto bydlíte v světě, Ps48,3 všelicí zeměné a synové člověčí, spolu v jedno bohatý a chudý. Ps48,4 Usta má mluviti budú múdrost a myšlenie srdcě mého věhlastvo. Ps48,5 Nakloňu u příklad ucho mé, otevru v chvále přědloženie mé. Ps48,6 Proč báti sě budu v den zlý? Zlost kročěje mé obkľúčí mě. Ps48,7 Jižto úfajú u moci svéj a u mnostv́ú sboží svých, chválé sě. Ps48,8 Bratr nevykúpí, vykúpí člověk a nedá bohu ľubosti Ps48,9 a mzdy vykúpenie dušě své. A dělati bude u věky Ps48,10 a živ bude ješče až do koncě. Ps48,11 Neuzří zahynutie, když uzří múdré mrúce, spolu nemúdrý a blázen zhynú. I ostavie cuzím sbožie své Ps48,12 a rovové domové jich u věky, přiebytci jich ot národa do národa i vzývali sú jmena svá v zemiech svých. Ps48,13 A člověk, když ve čsti bieše, neurozumel jest, přijednán jest jalovatóm nemúdrým a podoben učiněn jest jim. Ps48,14 Teď cěsta jich pohoršenie jim a potom v ustech jich sľúbie sě. Ps48,15 Jako ovcě u pekle položeni sú, smrt zžive jě. A panovati budú jim pravedlní a v jutřni, pomoc jich zetlé u pekle ot chvály jich. Ps48,16 Anebo jistě bóh vykúpí dušu mú z ruky pekelné, když přijme mě. Ps48,17 Nebudeš sě báti, když obohatie člověk a když sě rozmnoží chvála domu jeho. Ps48,18 Nebo když sejde, nevezme všeho ani

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).