Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

popadena jest noha jich. Ps9,17 Poznán bude hospodin súdy čině, v dielech rukú svú uchycen jest hřiešník. Ps9,18 Obraťte sě hřiešníci u peklo, všickni národové, jižto zapomínáte hospodina. Ps9,19 Nebo ne do koncě zapomanutie bude chudých, utrpenie chudých nezahyne do konce. Ps9,20 Vstaň, hospodine, [ať]text doplněný editorem nerozmocnie člověk, súzeni buďte národové v obezřeňú tvém. Ps9,21 Ustav, hospodine, nad nimi nosiče zákona, aby viděli národové, že ľudie sú. Ps9,22 U co, hospodine, otšel si daleko, hrzieš u potřěbách, v smutcě? Ps9,23 Když pýchá nemilostivý, rozněcuje sě chudý, popadeni bývajú v radách, jimižto myslé. Ps9,24 Nebo chválí sě hřiešník v žádostech dušě své a zlostivý požehnán jest. Ps9,25 Rozdráždil hospodina hřiešník, podlé množstvie hněva svého, nevzhledá. Ps9,26 Nenie bóh v obezřěňú jeho, poskvrněny sú cěsty jeho ve všem času. Otnosie sě súdové tvoji ot obličějě jeho, všěch nepřátel svých panovati bude. Ps9,27 Nebo řekl jest v srdcu svém: „Nehnu sě ot narozenie do narozenie, bez zlého.“ Ps9,28 Jehož zlořečenie plna jsú usta a hořkosti a lsti, pod jazykem jeho úsilé a bolest. Ps9,29 Sedí v lákavách s bohatými v tajných, aby zabil nevinného. Ps9,30 Oči jeho v chudého zřie, láká v skrytě jako lev v jěskyni své. Láká, aby popadl chudého, popadnúti chudého, když přitrhá jej. Ps9,31 V osidle svém ponížil jej, nakloní sě i padne, když panovati bude chudým. Ps9,32 Nebo řekl jest v srdcu svém: „Zapomněl jest bóh, otvrátil jest obličěj svój, aby neviděl do koncě.“ Ps9,33 Vstaň, hospodine bože, povyš sě ruka tvá, nezapomínaj chudých. Ps9,34 Pro něhožto rozdráždil nemilostivý hospodina a řekl v srdcu svém: „Nevzeptá.“ Ps9,35 Vidíš, nebo ty úsilé a bolest znamenáš, aby jě podal v rucě tvoji. Tobě ostaven jest chudý, sirotku ty budeš pomocník. Ps9,36 Zetři rámě hřiešného a zlostivého, vzhledán bude hřiech jeho, a nebude nalezen.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).