Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

světlost obličějě tvého, hospodine, dal si veselé v srdce mé. Ps4,8 Ot ovoce rži, vína a olejě rozmnoženi sú. Ps4,9 U pokoju v témž usnu a otpočinu, Ps4,10 nebo ty, hospodine, znamenitě v naději ustavil si mě.

V.

Ps5,1 Ps5,2 Slova má ušima přijmi, hospodine, urozuměj voláňú mému. Ps5,3 Urozuměj hlasu modlitvy mé, kráľu mój a bože mój! Ps5,4 Nebo k tobě vzmodľu sě, hospodine, ráno uslyš hlas mój. Ps5,5 Ráno nastoju tobě a uzřu, nebo bóh nechce zlosti ty jsi. Ps5,6 Ani bydliti bude podlé tebe zlostivý, ani ostane nepravý [přěd]text doplněný editorem[41]přěd] ante lat. očima tvýma. Ps5,7 Nenáviděl si všěch, jižto činie zlost, zatratíš všeckny, jižto mluvie lež. Mužě krví a lestného nenávidí hospodin. Ps5,8 Ale já u mnoství milosirdie tvého vejdu v dóm tvój, vzmodľu sě k kostelu svatému tvému v tvéj bázni. Ps5,9 Hospodine, vyveď mě v tvéj pravdě, pro nepřátely mé zprav v obezřění mém cěstu tvú. Ps5,10 Nebo nenie v ustech jich pravda, srdce jich ješutné jest. Ps5,11 Rov zjěvný hrdlo jich, jazyky svými lestně činiechu, suď je, hospodine. Padnú ot myšleních svých, podlé mnostvie nemilostí jich vyžeň jě, nebo sú tě dráždili, hospodine. Ps5,12 A veselte sě všickni, jižto úfajú v tě, věčně vzradujú sě i vzbydlíš v nich. A chváleni budú v tobě všickni, již milujú jmě tvé, Ps5,13 neb ty požehnáš pravému. Hospodine, jako štítem dobré vóle tvé korunoval jsi ny.

VI.

Ps6,1 Ps6,2 Hospodine, v rozľúceňú tvém netreskci mne ani v hněvě tvém potupuj mne. Ps6,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo nemocen sem, uzdrav mě, hospodine, nebo zamúceny sú kosti mé. Ps6,4 A dušě smutna jest velmi, ale ty, hospodine, dokovad? Ps6,5 Obrať sě, hospodine, vyprav dušu mú, zdráva mě učiň pro tvé milosirdenstvie. Ps6,6 Nebo nenie v smrti, kto by pomněl tě, a u pekle kto zpoviedati sě bude tobě? Ps6,7 Dělal sem ve vzdycháňú mém, umyju po všě noci lože mé, slzami mými posteľu mú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).