Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<270271272273274275276277278>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[274]číslo strany tiskutvary jmenné:

inf. trpěti; sup. trpět,

participium

-nt: trpě, trpiec- ze staršího -ⁱa, -ⁱác-;

-mъ: držim, -a atd.;

-lъ: trpěl, -a atd.;

-ъs: trpěv, -vši, -vše,

-nъ: trpěn, -a atd.;

subst.verb.; trpěnie.

Tvary slovesa slyšěti, vzoru pro kmeny, které byly palatální již v psl.; v. v §§ následujících.

K tvarům jednotlivým.

Praesens. Sing. 1. trpú, slyšu, -iu, -i, psl. tьrṕą, slyšą. Tvar psl. tьrṕa atp. vznikl z kmene praes. tьrpi- a koncovky , přijaté bezpochyby analogií podle nesą atd., srov. § 7 č. 1; z tьrpi-ą stalo se tьrpją a z toho dále tьrṕą. Jako v tьrṕą starší -pj- změněno v -ṕ-, tak změněno ve stejných případech jiných: bj, vj, mj , , ḿ; rj, lj, nj v ŕ, ľ, ň; tj, dj v stsl. št, žd a č. c, z a dále z; sj, zj v š, ž; viz o tom na svých místech v hláskosloví. Změny stejné, ale příklady hojnějšími nežli zde doložené jsou v praes. sg. 1. třídy IV, viz proto § 134. Bylo tedy stč. trpěti-trṕú, veleti-veľu, viděti-vizu, visěti-višu atp., jak dílem v dokladech zde následujících je dosvědčeno, dílem na jisto předpokládati smíme; a bylo dále s proniklou jotací -iu a přehláskou -i. Na př. (já) sě bogu Túl. 30ᵇ, boiv sě DalHr. 8, já jenžto tuto ſtoyu Pass. 458, proto sě boyu t. 310, (jakž wyzu Boh. 353, k nimž (městóm) przyſezu Rožmb. 19; což viziu PilC., zly̆ſſiu Pil A., mylchziu o jiném PilD., jímž sě zzthyziu LMar. 30, nezbogiu sě ŽKlem. 15ᵇ, násilé trpiu t. 124ᵃ, uſliſſiu jej t. 74ᵃ, uzrſiu t. 4ᵇ, vzrzyu DalC. 63, wyzyu t. 34; neoſſpi-li prvé než smrtí sejdu ŠtítOp. 193 (ospati), wizy Kat. v. 310, já nenauizy Ol. Zach 8, 17, vizi Trist. 312 rým: přiblíži a j., vizi t. 317 (rým: cizí), hlezy na jeho rány Modl. 170ᵃ, když hlezy Kat. v. 1009, Kruml. 422ᵇ, na tě hlezy t. 429ᵇ, (já, fem.) sě hřiešna pobzy Pass. 451, (já) neſczyezy (ščěděti) Rúd. 43ᵃ, (já) veli Trist. 328 (rým: posteli), t. 352 (: milý) atd. K tvarům -zu, -ziu, -zi je sg. 2. -díš 3. -dí atd., a odtud přejímá se -ď- také do sg. 1. místo -z-: bože k tobě bdyu ŽKlem. 62, 2, k tobě bdy ŽWittb. tamt., neſtydyu (bez kontextu) AnsW. 2ᵇ, (já) sě neſtydy Pass. 452, já nescedi (ščěděti) Baw. 69, t. j. (já) bdiu m. bziu atd. Tak bývalo bezpochyby také při souhláskách jiných, ale pro ty nemám dokladů. Novotv. trpím, podle § 7, A) č. 4; na př. neprzym Hrad. 33ᵇ, neſtrpym Štít. uč. 19ᵇ, welym t. 38ᵃ atd., trpím, slyším Us. – Sing. 2. trpíš, slyšíš, psl. -išь: sě domny̆ſſ Jid. 169, pomny̆ſſ t. 170, vzrzijſſ

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).