Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<268269270271272273274275276>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[272]číslo strany tiskutruchleju, truchleti, z trąchl-, drąchl-, srov. stsl. dręchlъ tristis, dręchnovenije tristitia, dreselъ, dreslъ morosus. – Praes. truchleju atd.: (já) truchlegy Hrad. 40ᵃ, mnozí truchlegi ŠtítMus. 136ᵇ atd. – Impt. truchlej: netruchley sobě Modl. 167ᵃ, protož truchleyme ŠtítMus. 136ᵇ. – Inf. truchleti: (člověk) by měl truchlety Štít. uč. 101ᵃ, proč jest truchlety Alb. 15, velmi truchleti ŠtítMus. 136ᵇ (3krát). – Part. truchlejě: jinoch jide velmi truchlegie Hrad. 102ᵃ. – Part. truchlel: David truch(l)el pro své hřiechy . ., truch(l)el také pro hřiechy jiných . ., truch(l)el pro své bezbydlé . , a truch(l)el vzpomínaje sobě atd. ŠtítMus. 136ᵇ (v rkp. truchel m. truchlel) atd. – Mate se s truchliti tř. IV: impt. netruchli Us. m. netruchlej, part. truchlící rodina Us. m. truchlející atd.

uměju. uměti, stsl. umêti; tvary slovesa tohoto a doklady v. v §§ 119–124.

úpěju, úpěti, denominativum z kmene subst. vep gen. úpu, stsl. vъpъ clamor, srov. I. str. 429; vedle toho jest úpiti v tř. IV, v. § 139, a stsl. vъpiti a upiti praes. vъpiją, -eši v tř. I. 7, srov. Mikl. 3² 108. – Praes. úpěju atd.: ana (žena) upie Hrad. 126ᵃ, bohatec vpij ChelčP. 169ᵇ, kněżí volají, vpiegy RokycKlem. 134ᵃ, (žebráci) úpějí WintObr. 2, 126 (z Rokyc. Post.). Impt. úpěj: vpieyte Ol. Oz. 5, 8, plačte, vpěgte Hořek. 13ᵃ. Aor. úpěch: Ezau wzeupye irrugiit Koř. Gen. 27, 34 (z vъzъ-vъpê), wzupiechu Ol. Súdc. 19, 30. Inf. úpěti: počěchu upieti (sic, opravou starou) Hrad. 130ᵃ, ta jistá ma vpieti na súsědy Řád pz. 88, vpyety bude ululabit Pror. Isa. 16, 7, počě vpieti Otc. 221ᵃ. Part. úpěje, vpiegie oplakovati budu svú biedu Kruml. 230ᵃ, vpiegicze clamantes Ol. Súdc. 10, 10, vpiegijcze utekli Ben. Súdc. 7, 21 a j. Part. úpěl: by upiel (sic, opravou starou jako v uvedeném inf. v témže rkp.) k živu bohu Hrad. 132ᵇ, že jest neupiela Ol. Deut. 22, 24, vpieli ste Ol. Súdc. 10, 12. Part. úpěv: wzupiew zástup Ol. Num. 14, 1, zúpiew Saul plakal jest Ben. 1. Reg. 24, 17 atd. Nč. úpím pl. 3. úpějí atd. Us. Zaniká.

váleju, váleti, denominativum z *vale, přejatého ze stněm. (wale fem. a wal masc. = bojiště) a zdrobnělého ve válka. Praes. váleju, váléš: (kán) často wale Mand. 68ᵃ, krajina, o. niž dvě království waleta Štít. uč. 29ᵇ, (črti) walegi proti lidem Kruml. 63ᵇ, ten lid... často walegi se žoldánem Mand. 24ᵇ, křestané s nimi walegy t. 77ᵇ. Impt. válej: ten waley s Čechy DalC. 78, waley s námi pugna Ol. Súdc. 11, 6. Impf. válech: waleſſe Ol. Jos. 24, 9. Part. váleje: walegicze Ol. Súdc. 11, 23. Part. válel: (král) walel t. 11, 25, ten ústavně walel Mand. 84ᵇ, on s nimi walel t. 25ᵃ, prosíce aby s nimi newalel Alxp. 13, wáleli gſú proti Kannaneovi Ben. Súdc. 1, 9. Zaniklo.

vodněju, vodněti. Part. vodněl: vody rozwodnieli inundaverunt Kladr. Gen. 7, 6, adj. rozwodnielych vod t. Job. 22, 11; vodňal: adj. vod rozwodnialych t. Isa. 28, 2.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).