Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<273274275276277278279280281>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[277]číslo strany tiskuvzrzichu 260ᵃ, zkrziczichu 266ᵃ, pobiezichu 143ᵇ; nesprávně a snad napodobením zúženého imperfekta: proti dlouhému -iech v impf. bylo krátké -ěch v aor., ustrojen tedy také k impf. -ích aorist -ich. – Novotv. slyšach, podle part. slyšal: kdyžto vſlyſſach Brig. 22ᵃ, obdržach Hanuš Ostersp. 101 (z rkp. knih. univ. Pr. 17. E. 1, fol. 216ᵃ, z XV stol.), ona když to vſlyſſa EvOl. 239ᵃ.

Tvary jmenné.

a) Infinitiv trpěti, slyšěti, psl. tьrpêti, slyšati. Na př. powiedyety svD 81, trpieti ŽKlem. 58, 7, ſliſyeti Túl. 24ᵃ, račte ſliſiethi DalH. 41 atd, trpěti, slyšeti, -t Us., hořet BartD. 1, 7 (zlin.), bežeť t. 78 (rožn.) a j., slc. trpeť, hořeť. Dial. -ati atd. po palatálkách starých a dílem i po novějších, měrou místně rozdílnou: bečati, kvičati Suš. 679, budu ležat t. 183, běžat, křičat BartD. 1, 25 (zlin.), křičať t. 84 (stjick.), běžac t. 42 (hroz.), slc. držať; budu visat Suš. 99, co se budem domrzať BartD. 2, 61 (koj.), hořat t. 1, 29 atd.; doklad takový z doby starší je v Koz. 398: že nás budú moci stavovati i těžati (v ArchČ. II vytištěno: tiezati). – O kvantitě dvouslabičného mnieti nč. mníti a trojslab. pomněti atp. v. v § 31 č. 5. Druhdy bývá zdlouženo -ět- v -ít- také v tvarech delších, na př odpowědjti Br. Dan. 3, 16, vypovědíti Pal. 3, 2, 371, povědíti TomP. 1, 121. Dial.: pûvědít BartD. 2, 180 (tišň.), trpít chod. 57, nebude pršít chodHan. 183, mušel sedít t. 124, mrzít t. 126 a j., vedle ležet t. 224, slyšet t. 42, vidět t. 18 atd. Stran -t, dial. -ṭ a také -ci atd. viz § 31 č. 2 a 3.

b) Supinum trpět, slyšat, psl. tьrpêtъ, slyšatъ. Na př. přijide Maria wydiet hrobu EvZimn. Mat. 28, 1; jíti ležat Vel. Jg.

c) Participium -nt: trpě, slyšě, -iec-, ze staršího -ⁱa, -ⁱác-. psl. tьrpę, slyšę, -ętj-. Na př. bogie sě timens ŽWittb. 14, 4, (potok se stéká s řekou) velmi giechzie Pil A., (Ježíš) mllczie stojieše Hrad. 82ᵇ, miloval Hospodina přjdrže se jeho Br. Deut. 30, 20, (Markéta) nyczyeczy Pass. 321, (Maria) blſſtieczy ſye candens Ol. Num. 12, 10, krziczeczi GestBř. 23ᵇ, sě bogyecze DalC. 11, mnyecze ApŠ. 35, zr ijecz Štít. ř. 13ᵇ, ſlyſſijecz t. 4ᵃ, zrzijecze t. 25ᵃ, ſlyſſijecze t. 79ᵃ, mnjce ChelčP. 153ᵇ atd, trpě, slyše, -íc- Us. Dial. -a, ustrnulina, srov. § 35 č. 1.: seďa, leža, kleča Kotsm. 26 (doudl.), seďa při večeři Suš. 231, hleďa BartD. 1, 21 (zlin.), hořa t. 78 (rožn.) atd.; slc. držiac, horiac. – Novotvar -ěje, podle III. 1, jednak u sloves jen některých, jednak až v době pozdější, na př. bdyegycze ML. 36ᵇ, ſkripiegicze MamV., někteří mnyegice Koř. Fil. 1, 14, chtiege Háj. 260ᵇ, Br. Jer. 37, 11, seděje Drach. 128, trpěge křivdu Beck. 2, 351, bdíš ſpěge dormiens t. 2, 26 a j. – O novotvarých adjektivech trṕúcí, slyšúcí, -ějúcí atd. v. § 35 č. 12.

d) Participium -mъ: trpim, slyším, -a atd., psl. tьrpimъ, slyšimъ, -a atd. Doloženo v češtině při slovese držěti tvarem sg. masc. držim, neutr.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).