Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<130131132133134135136137138>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[134]číslo strany tiskuprójiť, zájiť t. 85 (stjick.); dial. -jt atd. m. -jít: najt, odejt t. 1, 355 (dol.), ujc (ujiti), vejc (vejiti) t. 43 (hroz.), předejć t. 132 (laš.); dial. í- m. jí-: ít t. 1, 26 (zlin.), íť t. 35 (alenk.) a. j.; z toho dále hí-, hi-: hít t. 2, 187 (tišň.), hit t. 210 (třeb.) a. j.; s d-, jd- podle praes.: vydíť t. 1, 65 (val.), dojdíť t., vydiť t. 132 (laš.), vyjdiť t.; dial. *jísti podle praes. idu atp., jako je vésti k vedu: musíš se mnú jísci Suš. 100, z toho světa isť musela t. 90, ísť BartD. 1, 38 (lip.) a j., íst t. 36 (borš.), ísc t. 43 (hroz.), iść t. 356 (laš.), išč t. 107 (též), ísť Hatt. slc. 144; nájisť (najiti) BartD. 1, 34 (mor.-slov.); najsť slc., najść, odejść BartD. 1, 163 a 364 (opav.); dial. (j)dout podle praes. (j)du, jako je minout, pnout atp. k minu, pnu: zajdout, přijdout Šemb. 28 (částečně v Čechách sev.-vých.), vodejdout, přídout mýt. 341, najdout, dojdout, zajdout Hod.-lit. 34., a také -jdit, podle IV. tř.: zajdit, přijdit, sejdit, vodejdit tamt. – Part. -nt: gda k niej Kat. 1066, král da na vojnu DalC. 98, sám odeyda Hrad. 79ᵇ, wenda v tu zahradu t., Maria gduczy t. 71ᵃ, wegducze rcětež t. 75ᵇ, gducze DalC. 67, na vojnu duce t. 79, nč. jda atd.; novotv.: tehdy Alexander wnyda (rým: Mida) vzpodejma (kola) i pusti níže AlxV. 1159, on (Alexander) jich mysl vida (s) svými liudmi u město wnyda wogvem dobře otpočinu AlxV. 2140 a AlxVíd. tamt. – Part. -l: šel, v. doleji pod záhlavím šed-; novotv. -jdl ke jdu, jako je vedl k vedu: kterýž by pacholek od mistra odeidl (z Artikulů cechů Jindř.-Hradeckých, rkp. z r. 1476, excerpt J. Ortha), už sem to najdla (v řeči dětské). – Part. -s: šed, šedši, viz doleji pod záhlavím šed-. – Part. pass. se při slovese tomto, podle povahy jeho významu, jen zřídka vyskytuje a nestejně vyvíjí; ku přechodnému najíti jest obyčejně part. slovesa nalézti, nalezen; v psl. bylo part. či adj. šьstъ, ze šьdtъ, z čehož je č. subst. verb. přištie atp., stsl. prišьstije adventus, šьstije iter atd., v. doleji šed-; – původu pozdějšího jest part. jden, ku praes. jdu jako veden k vedu, a part. jit, k inf. jíti jako kryt ke krýti atd.; na př. jden (zvláště v textech a nářečích mor.): by jinú cěstú mohlo gdeno býti ROl. 26ᵇ, k nebeským radostem nižádným doydeno móž býti činem atd. JeronMus 64, (země) obeydena Pror. Ol. Amos 3, 11, z divóv dogdenych v jeho životě EvOl. 92ᵇ, bude-li to najdeno List. 1568 Pras. 19, po mnohém uvažování najdeno Koz. 404, vyjdený, zajdený (zašlý) BartD. 1, 196 (rožn.) a j., už byl daleko ujdený Národop. Sborník VIII, 32 (val.), třináctý měsíc byl dojděný, páni byli sejdění tamt. 45 (val.); – a jit: přigito jest ventum est Kladr. 2. Mak. 8, 20, aby s té appellací sgito býti mohlo KolČČ. 126ᵃ (1550), aby nebezpečenství předjito bylo WintObr. 2, 207 (z r. 1582), sjitej, zajitej podkrk. 250, věkem přejitý BartD. 1, 255 (rožn.), sem ujitej (= ušlý), slunce bylo zajitý Hoš. č.-mor. II, 92; – krom toho vznikl také novotvar šen, k part. šel, jako je slyšen k slyšel: předejdiž, aby (ty) nebyl przedſſen Hug. 187. – Subst. verb. -štie ze šьstьje, v. doleji pod záhlavím šed-; jdenie: na wydeny Israhel z Egypta in exitu ML. 35ᵃ, v tom ſeydeny Pulk. 105ᵃ, w ſendeny neb sbě[135]číslo strany tiskužení

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).