Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<129130131132133134135136137>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[133]číslo strany tiskuvyndi, iď Hatt. slc. 145; iď a idź BartD. 132 a 362 (laš.); nč. jdi Us., di Us. ob., BartD. 1, 11 (zlin.) a j., dźi t. 132 (laš.), přijdi t. 16 (zlin.), přiď t. a Us. ob., pojď Us. a poď Us. ob. a BartD. 1, 11 (zlin.) a j., pój t. 40 (hroz., z plur. pojte); – du. 1. gdieuie tam Ol. 1. Reg. 9, 9, wygdiewa ven t. Gen. 4, 8; poyduie přěde ň AlxBM. 1, 15, podwa domóv Koř. Dan. 13, 13, podwazz Ol. 1. Reg. 9, 9; wygdiema ven bibl. Kutn. Gen. 4, 8, poďma napřed Ben. Tob. 11, 3; 2. 3. gdieta EvZimn. 3, gdietaz Pass. 598; – plur. 1. podeydyem pod tu horu DalC. 2, poydyem Ol. Deut. 13, 2, poydiemez t. Gen. 35, 3, podiemy u modlu ŽWittb. 94ᵇ, 6, podiem t. 94ᵇ, 1, jděme, děme, -m Us.; dial. dime; příjdiine BartD. 1, 349 (rožn.), podle sing. jdi; poďme Br. Deut. 13, 16; pojďme Us., poďme Us. ob., z toho pojíme chodHan. 63, pojtme t. 79; widme egrediamur Comest. 145ᵇ; 2. 3. gdiete Pass. 84, Hrad. 12ᵇ a j., gdyete Štít. uč. 15ᵃ, jděte BrNZák. 21ᵇ; dyete Pass. 354; weidiete ŽKlem. 99, 2, poydiete ŽWittb. 65, 5, poydyete DalC. 22; jděte Us., děte Us. ob.; dial. dite, příjdite BartD. 1, 349 (rožn.). dite chodHan. 205; podte sěm Hrad. 137ᵃ, přiďte Ben. Gen. 45, 18; pojďte Us., pojďte Us. ob., z toho pojte BartD. 2, 128 (zábř.) a j., pote chodHan. 205 a j. – Impf. jdiech, diech atd.: sg. hvězda nad zemí gdieſſe Hrad. 68ᵃ, hospodin gdieſſe s nima EvZim. 46, Alexander gdieſſe Alxp. 5, déšť dyeſſe DalC. 39, když dyeſſe Durink s hradu t. 21, (Anna) z chrámu ven dieſſe Hrad. 70ᵇ; on poydyeſſe DalC. 95; hospodin przeddieſſe je BiblA. Ex. 13, 21; odchyl.: když zlý duch wynydyeſſye EvVíd. Mat. 12, 43, winidieſſe EvA. tamt., jíše abibat discedebat Blah. 137 (neumělostí); – du. když spolu gdieſta Hrad. 126ᵇ, dva z učedlníkóv gdieſta EvZimn. 46; – plur. gdiechu na jitřni všě bratřie Hrad. 26ᵃ, gdijechu Macedonští Alxp. 65, diechu spolu AlxH. 3, 24. dievky u boj dyechu DalC. 15; odchyl.: i gídiechu po ňem Mat. 56 (v Mat. bývá gi, gy za j). – Aor. jid-, jíd-, zdloužením z jьd, jako břid- z brьd atp. Aor. silný sg. 1. jid, jíd, doklady sem patřící v. § 57 a); sg. 2. 3. jide. jíde, v. tamt.; bude-li ť, že chlap zznide Jid. 111; v Kat. v. 2648 psáno: když jiej (Kateřiny) ciesař zazře okem |ana tak veselým krokem| přede ň gde i tak čile] jako by atd., gde omylem m. jide, jide, jak svědčí verš nedoměrný; du. 2. 3. jideta, jídeta, doklady sem patřící v. § 57, a); pl. 1. jidom, jídom a 3. jidú, jídú, v. tamt.; v Kat. v. 185 psáno: tu jim na hrad ukázachu tamž y gdu podle rady | atd., omylem jdú m. jidú, jak svědčí verš nedoměrný. Aor. slabý jidech, jídech atd.: když jeho hledajíc gidech, otšedši opět przigidech Hrad. 39ᵃ, když do krčmy gideſta Hrad. 124ᵇ, wynydeſta dva knězě DalC. 28, Paris a Deiſebus otgideſſta Troj. 55ᵇ, tu cělý den gidechu Hrad. 71ᵇ, (panny) gijdechu kupovat Štít. ř. 231ᵇ, (panny) wgijdechu na svatbu t. 230ᵃ a 231ᵇ, všecka vojska gidechu k lodím Troj. 59ᵃ. – Inf. jíti: po bohu gijty Štít. ř. 13ᵃ, by směl gijty t. 170ᵇ atd., nč. jíti Us., jít Us. ob.; dial. jíť BartD. 1, 65 (val.) a j., jít t. 2, 84 (šternb.) a j., prójíť, výjíť atp. t. 1, 349 (rožn.), dójit t. 29 (pomor.), dójiť,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).