Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<296297298299300301302303304>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

imperfektum:

sg. 1. prosiech

du. 1. prosiechově, -va

pl. 1.prosiechom, -me, -my

2. prosieše

2. prosiešta, -sta

2. prosiešte, -ste

3. prosieše

3. prosiešta, -sta

3. prosiechu,

-ie- ze staršího -ⁱá ;

aorist:

sg. 1. prosich

du. 1. prosichově, -va

pl. 1.prosichom, -me, -my

2. prosi

2. prosista, -šta

2. prosiste, -šte

3. prosi

3. prosista, -šta

3. prosichu ;

tvary jmenné:

inf. prositi, sup. prosit;

participium

-nt : prosě, prosiec-, ze staršího -ⁱo, -ⁱác;

-mъ : nosim;

-lъ : prosil, -a atd.;

-ъs: prosiv, -vši, -vše;

-nъ : prošen, -a atd.;

subst.verb.: prošenie.

K tvarům jednotlivým.

Praesens.

Sing 1. prošu, -iu, -i, psl. prošą. Tvar tento vznikl z kmene praes. prosi- a koncovky , přijaté bezpochyby analogií podle nesą atd., srov. § 7 č. 1; z prosi-ą stalo se prosją a z toho dále prošą. A jako v prošą č. prošu z kmenového -s spojením s j jest , tak mění se zde podle známých pravidel hláskoslovných také souhlásky jiné.

Při kmenovém -j nejeví se změna nijaká, na př. napojiti praes. sg. 1. napoju atd.

Rovněž tak při palatálkách starých (psl.) , , . Na př. blížiti-blížu atd., jáz ť sě blisiu ApŠ. 138; těšiti-těšu; učiti-uču atd.

Při -l pak, -r a -n není změna v češtině historické vedle jiných tvarů stejného slovesa patrna. Na př. ve chváliti-chváľu atd., (já) chwalu DalC. 11, (já) sě tobě ne miliu Jid. 165 (l střední a ľ měkké splynuly, srov. I. str. 359); věřiti-věřu atd. (z věriti a věrju, v obojím vyvinulo se stejné -ř-); činiti t. j. čiňiti a čiňu (z činju) atd., ucſinu faciam EvA. Mat. 10, 51 (opět jednostejné -ň-).

Při retnicích -b, -p, -v, -m nastala změna v -bʼ, -ṕ, -v́, -ḿ, zjevná zvláště tím, že hlásky tyto mají pak moc přehlasovací. Na př. drbiti-drbu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).