[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Počínají se knihy o rukovědění Filona, toho mistra velikého

Poněvadž chci praviti o rukovědění, i najprvé poviem, co jest rukověděnie. Rukověděnie jest uměnie rozeznánie mravóv přirozených a naklonění lidských skrze znamenie čitedlná lidská. Mravy přirozené a nakloněnie lidská jsú: radost, truchlost, smělost, zdravie, nezdravie, zčestie, nezčestie, rozeznánie, bláznovstvie, múdrost, skrovnost, milostivost, nemilostivost, nenávist, báznivost, útrpnost, hlúpost, trpelivost, netrpelivost. Taková znamenie čitedlná opět jsú tato: jakost, hrubost, jasnost, barevnost, suchost, ostrost i jiná těmto podobná znamenie. Tato znamenie nazvána sú přirozená. A protož rukověděnie neukazuje o příhodách duše, jakožto aby člověk byl slovotčený, nebo rozumořečený, nebo hudec etc.cizojazyčný text, nebo uměnitel jiných věcí k těm podobných. Avšak dobře pravie, jestliže by člověk byl dobře zpuosoben k umění nebo k ctnostem skrze zpuosobu ruky, protož znamenaj, že rukovědník nemá súditi o některém, že by takový byl skutečně, ale že ruka ukazuje, že má býti takový. Nebo nad nakloněnie přirozené člověk má rozum panující a svobodenstvie.

Znamenaj protož, aby bylo lépe rozuměno rukovědění, poviem najprvé o stranách ruky a o jméniech jejich, jakož slušie k tomu umění.

Strana, keráž jest od kosti paždné až do počátku dlani, nazvána jest přijatá. Strana vnitřnie od přijaté až do stolnie nazvána jest dlan. Strana od dlani až ku prstóm nazvána jest hora prstóv. Potom jest pět prstuov, to jest palec, ukazač, měděnec, prstenec, ušinec. Palec má dvuoje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).