[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<16r16v17r17v18r18v19r19v20r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

ukazuje člověka velmi pečlivého o užitku a jest znamenie utrhánie, pochlebenstvie a žádajícieho cti. A jestliže by ta čára vstupovala proti ukazači stupně na stupeň, ukazuje množenie cti. A jestliže by zstupovala, znamenává zpětnú věc. A jestliže by ta čára byla rozdělená proti ukazači a proti měděnci, znamenie jest tajenie. Když přieliš vysoko vstupuje proti ukazači, znamenie jest práce v životě. A jestliže by ta čára byla hrubá a svobodná a dobře barevná, znamenie jest moci plodné. Když ta čára jest hluboká a červená, mnoho majíc trhuov doluov i nahoru, znamenává množiti smilstvie, a čím viece trhové jsú svobodnější, velicí, červení nebo hrubí, tiem viece znamenává dřieve řečené věci. A jestliže by, maje ta znamenie, i zdržal se od smilstva, ale mnohé budú mieti pokušenie. A jestliže by na té čáře nalezena byla zrna červená, znamenie jest bolesti v ledví.

Věděno má býti o znamení ženských

O znamení ženských věděno má býti, že znamenie ženská nejsú tak zjevná jako mužská. Nebo horkost aneb duch v rukú mužských mnohem jest silnější a stálý, a obecně muž, maje na ruce čáry tenké, bledé a mnohé, jest jakožto zženilý. Takéž i žena, majíci ruce hrubé, chýlí sě k přirození mužskému. Opět jestliže by čára stolnie byla svobodná, červená a roztržená aneb rozličná v mnohých, jest znamenie smilstvie malé mocnosti. A jestliže by byla bledá, majíci zrna malá, znamenie jest horkosti přirozeného nedostatku. A pravie někteří, jestliže by na dřieve řečené čáře byli dolcové proti ušinci, znamenie jest dlúhého učenie a kochánie a milovánie a osob tajných jakožto zákonných

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).