[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

barevná, nemnoho bledá a nemnoho červená. Nebo praví Aristotiles svých knihách o přirození: Jestliže dvě čáry nebo tři nezpuosobují dobře ruky, znamenieť jest krátkého života a duovod toho jest, nebo dobré spojenie a zpuosobenie vycházie z dobré moci přirozené vnitřnie, keráž jest příčina dlúhého života. Opět jestliže by čára života zstupovala upřiemá a spolu držená až do přijaté bez přetrženie, znamenie jest zdravie a dobrého zpuosobu. A jestliže by byla upřiemá, dobré barvy, tenká proti spojení s prostřední přirozenú, znamenie jest zdravie, dobré rady a věrné. A tak pravím i o jiných čarách najprvnějších. Neb každá čára stálá, ale nepřieliš svobodná, dobře spolu držená, bez přetrženie, dobře barvená, ani bledá, ani velmi črvená, znamenie jest zdravie. A jestliže by jedna čára šla přes čáru života proti přijaté, jakožto činiece kříž, aneb dvě, znamenie jest dobrého skončenie a skrovnosti. Opět jestliže by čára života byla hrubá a hluboká a zemské barvy, znamenie jest hlúposti. A jestliže by barva byla přieliš červená, znamenává se hněv. A když jest přieliš hrubá proti přijaté, znamenie jest, že osoba jest zprostného a zmrzutého přirozenie. A když jest červená od prostředku až do přijaté, znamenává bolest hlavy. A jestliže se červená od prostředku až do vrchu, znamenie jest hněvu. Opět jestliže by čára života byla krátká proti prostřední přirozené, znamenává zlobivost, lest, smilstvie. A jestliže by ta čára byla rozdělená a roztržená svrchu, znamenie jest proměněnie úmysla a rady.

O čarách, keréž nalezeny bývají vedlé čáry života

Po tom chci znamenati čáry zvláštnie, keréž nalezeny mohú býti podlé

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).