[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

dvuoje přiehbie, ale každý jiný prst má truoje. Zevnitř jest nehet. Ale že dlan viece má strán, a tiem viece rukovědník hledí na dlan a na stranách jejích a na čarách jejích.

Tuto chci pověděti o čarách a o stranách ruky člověčie

Poviem o čarách a o stranách dlani. Najprvé o najprvnějších, nebo skrze ně máme rozdělenie ruky a dlaně. Čtyři jsú čáry najprvnějšie nebo hlavnějšie, kteréžto obecně na každé dlani nalezeny bývají, z kterýchžto prvnie nazvána jest čára srdce aneb života. A ta čára obcházie palec, kteréžto jedna strana jest mezi palcem a ukazancem a druhý konec nebolito strana vcházie proti straně, jenž slóve přijatá.

{Čára prostřednie}marginální přípisek soudobou rukou

Druhá čára z najprvnějších nazvána jest prostřednie přirozená a počíná se pod ukazancem, jdúci proti tučnosti nebo dcky ruky.

{Čára trojúhelníka}marginální přípisek soudobou rukou

Třetie, keráž méně znamenitá jest, jest čára, jenž se hýbá od přijaté strany, jdúci proti prostřední přirozené, jenž činí trojúhelník se dvěma dřieve řečenýma, a nazvána jest nižší trojúhelník. Ta čára někdy nalezena bývá rovná a spolu držená, a někdy roztržená, a častokrát nebývá nalezena. Opět že dřieveřečené čáry ustavují trojúhelník, jinačejie čára života nazvána jest pravice trojúhelníka, prostřednie přirozená nazvána jest levice trojúhelníka a třetie nazvána jest nižšie trojúhelníka.

{Čára stolnie}marginální přípisek soudobou rukou

Čtvrtá čára nazvána jest poslednie přirozená nebo stolnie. A počíná se od ušince a ztahuje se přes dlan proti prstóm.

Když to tak viděno jest, má býti praveno o stranách dlani. Stulenie ruky jest to položenie, keréž jest v trojúhelníku. Strana od čáry srdce, jdúci proti palci, nazvána jest hora palcová. Strana, keráž jest mezi čarú myšlenú od počátka prostřednie přirozené

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).