Vočehovský, Jan: Krátkej spis o morové nemoci…

Prostějov: Günther, Jan, 1552. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 26, A1r–G3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

přirozenému zpuosobu zase navracuji se etc.cizojazyčný text To znajíce, že summa našeho zdraví na těla čistotě a jeho síle záleží, musíme při vyčišťování i také posilňování jeho pilnost míti. Ale že pak mnohými a rozličnými obyčeji bejvá od lékařů tělo purgováno, totiž pouštěním krve, skrz purgací, traňky, skrze pocení i jinák, přitom aby se každý věděl jak chovati, krátičkú toho zprávu učiním.

První rada o vyčištění těla

Poněvadž krev a kolera, jakž Marsilius o tom vypisuje, nejvíce toto nakažení v sobě přijimají a potom po nich jiné vlhkosti se kazí, za velmi užitečnou věc býti pokládám z žil pouštěti, zvláště těm, jenž krevního a horkého sou přirození a tomu prvé obvykli. Jiným také lidem studenějšího přirození, jenž nepracují a dobré bydlo mají, za potřebné býti se domnívám krve trochu (však méně nežli jiným) upustiti. Nebo pouštění ne vždy se děje pro umenšení zbytečnosti neboli plnosti krve, ale pro její pruoduch a ochlazení, jako Galenus {lib. 9. II. Th. Me.}cizojazyčná marginálie učí, což já toho času nebezpečného za velikou pomoc k zachování zdraví býti soudím. Neb když se krví pohne a jí pruoduch učiní, nebude se moci tak snadně zapáliti a zkaziti, jako když v tichosti odpočívá a průduchu nemá, o čemž Galenus takto praví: Těla horkého a mokrého přirození, jestli pruoduchu nemají aneb vyčištěna nebudou, snadně porušení přijímají etc.cizojazyčný text

Protož komu se tato má rada líbiti bude, může času jarního z mediány na pravé ruce a času podzimního na levé ruce pouštěti. A před pouštěním dva nebo tři dni muože nějakou lehkou purgací přijíti a život obměkčiti, jako kassifistule s reubarbarumcizojazyčný text, pilule morní a k těm podobné. Jiných prudkých purgací radím zanechati aneb s rozumným lékařem o to se poraditi, ač byla-li by toho potřeba.

Při pouštění jestli by se mdloby obával aneb že by prvé nikdy nepouštěl, muožeš před tim měkké vajce snísti a truňk dobrého vína se napiti, a tak bez strachu pouštěti. K takovému pouštění není zlé den přihodnej vyvoliti, totiž ten, v němž měsíc i jiné planéty jsou na dobrém znamení a dobře postavení, a k tomu den čistý a jasný. Přitom také znaj, že tato má rada z strany krve pouštění nevztahuje se na děti aneb na staré lidi, ani pracovitým, jenž se vypocují a rukama svýma v potu tváři chleba dobejvají, tolikéž ani ženam těhotným se nehodí. Ti nechať se jinák opatrují podlé rady níže sepsané.

Druhá rada o vyčištění těla

Druhý neb třetí den po pouštění anebo také kromě pouštění, když by toho potřeba byla, zvláště těm, kteří pouštěti nemohou aneb nechtějí,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).