Kronika o Joviánovi císaři…

Praha: Melantrich z Aventina mladší, Jiří, ante 1586. Cisterciácké opatství Vyšší Brod (Vyšší Brod, Česko), sign. 65 2/1, f. A1r–B7v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A5v]číslo strany rukopisuz komňaty i s císařovú, ujav toho císaře, jenž na paláci byl, za ruku a postaviv jej podlé císařové i řekl k císařové a všem, jenž tu byli: „Slyštež mne všickni! Člověk tento jest pán a císař váš. A proto, že se byl pozdvihl proti Pánu Bohu, Buoh všemohoucí odjal všech známost od něho, takže ho žádný nepoznal, jakož jste všickni viděli. A já jsem anjel, jenž jsem ostříhal ho, dokudž jest[32]jest: v pokání stál. A když jest pokání splnil, Pán Buoh všemohoucí navrátil jemu všech známost, že ho všickni zase znají. Poroučímť vám ho. Buďtež jeho poslušni jako pána a císaře vašeho.“ A hnedky zmízal od očí jejich.

Císař pak Jovián byl potom v bázni Boží mnohá léta živ i s císařovou. Potom zemřeli v Pánu Bohu.

[A6r]číslo strany rukopisu

Počíná se kronika o té stálé, trpělivé a poctivé Kryzeldě.

[A6v]číslo strany rukopisu

Byl[33]Byl: BYl v vlaské zemi jeden mocný markrabě jménem Valterus, mladý, krásný a velikého urození. Ten měl pod sebou mnoho zemí a veliká panství, ale ženy neměl, začátek komentované pasážeodkudž bykonec komentované pasáže[34]odkudž by: odkudžby plodu očekával. Myslivosti, honuov a lovuov (na jiné věci nedbaje) byl velmi pilen. Ale páni a začátek komentované pasážerytíři jehokonec komentované pasáže[35]rytíři jeho: Rytijřigeɦo častokrát mezi sebou rozmlouvali, začátek komentované pasážekterak bykonec komentované pasáže[36]kterak by: kterakby svému pánu knížeti radili, aby sobě ženu pojal a po sobě dědice pozuostavil.

Tehdy jeden starý a najvzácnější[37]najvzácnější: naywzáctněgſſý rytíř, přístoupiv před kníže Valtera, takto jemu začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže[38]ode všech: odewſſech od jiných mluvil: „Milostivé kníže, páni a rytíři Vaši Vás pokorně za to žádají a prosí, abyšte ráčili sobě manželku mladou, pěknou, urozenou a bohatou pojíti, abyšte nám Vaše Jasnost po sobě dědice pozůstavili. Neufaj[39]Neufaj: Nevffay v to, milostivé kníže, žes mladý, nebo byvši mladým budeš starý. A smrt každého, mladého i starého, následuje a nižádnéhoť není, začátek komentované pasážekdož bykonec komentované pasáže[40]kdož by: kdožby se před ní skrýti mohl a jí utéci. Každýť musi do jejího tance. A nevíme, kdy a kterak nás k svému tanci pojme.“ Uslyšav markrabě

X
32jest:
33Byl: BYl
34odkudž by: odkudžby
35rytíři jeho: Rytijřigeɦo
36kterak by: kterakby
37najvzácnější: naywzáctněgſſý
38ode všech: odewſſech
39Neufaj: Nevffay
40kdož by: kdožby
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 10 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).