Kronika o Joviánovi císaři…

Praha: Melantrich z Aventina mladší, Jiří, ante 1586. Cisterciácké opatství Vyšší Brod (Vyšší Brod, Česko), sign. 65 2/1, f. A1r–B7v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Vznik edice je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI (<http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A1r]číslo strany rukopisu

Kronika o Joviánovi císaři. A druhá o té stálé, poctivé a trpělivé paní Kryzeldě, kteráž jest za příklad všem dobrým a poctivým ženam.

[A1v]číslo strany rukopisu

Císař[1]Císař: CYſař Jovián kraloval mnohá léta. Ten když jednu chvíli na svém loži ležal, pozdvíženo jest srdce jeho nad obyčej i řekl sám k sobě takto: „Jest-li[2]Jest-li: Geſtli jaký jiný buoh v svém bytu nežli já?“ A když to na své mysli přemítal, i usnul. A když bylo ráno, sezval všecky starší služebníky své i řekl jim: „Najmilejší, posnídajmež a pojedeme na lov.“ Tehdy když jeli, připadlo na císaře veliké horko, takže[3]takže: tak že se jemu zdálo, neskoupe-li[4]neskoupe-li: neſkaupeli se hnedky v studené vodě, že musí umříti. I uzřev z daleka vodu širokou, řekl rytířuom a služebníkuom svým: „Zuostaňte tuto, dokudž já se k vám nenavrátím.“ I jel jedinký sám velmi rychle k té vodě. A přijeda tam hnedky skočil s koně a svlékl se, vešel do té vody a počal se koupati. I začátek komentované pasážekoupal sekonec komentované pasáže[5]koupal se: kaupalſe v té vodě, až vochladl. A tak v tom času, když se on koupal, přišel nějaký muž ve všem jemu podobný na tváři i v řeči začátek komentované pasážei vekonec komentované pasáže[6]i ve: ywe všech obyčejích. A oblékv se v šaty jeho i vsedl na kuoň a jel [A2r]číslo strany rukopisuk rytířuom a služebníkuom jeho, kteřížto všickni přijali jej jako císaře a pána sveho, neb ve všem byl podobný jemu. I nejel dále na lov, ale navrátil se s pány a s rytíři na palác císařský.

Potom Jovián vyšel z vody a nenalezl koně ani roucha sveho. I podivil se tomu a zarmoutil se z toho velmi, nebo náh byl. Tehdy myslil sám v sobě, začátek komentované pasážeco bykonec komentované pasáže[7]co by: coɓy měl učiniti. A přišed k sobě i řekl: „Jest tu blízko jeden rytíř můj, půjdu k němu. Vím, že mne i koněm i rouchem obdaří. A potom pojedu na svuoj palác a dovím se, kdo mi takovou hanbu učinil.“ A tak císař Jovián jsa náh šel k hradu toho rytíře i potloukl na vrata. Tehdy vrátný otázal se ho, kdo jest to a co chce. Odpověděl: „Vyzři ven a viz, kdo jsem já.“ A když vrátný otevřel a pohleděl naň, i řekl: „Kdo jsi ty?“ Odpověděl císař: „Já jsem Jovián císař. Jdi a pověz pánu tvému o mně, ať ke mně příjde a přinese mi roucho, neb jsem i kuoň i roucho své z příhody ztratil.“ Odpověděl jemu vrátný: „Lžeš, chlape. Neb pán

X
1Císař: CYſař
2Jest-li: Geſtli
3takže: tak že
4neskoupe-li: neſkaupeli
5koupal se: kaupalſe
6i ve: ywe
7co by: coɓy
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).