Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Žalm začátek komentované pasáže113.konec komentované pasáže

začátek komentované pasážeNe námkonec komentované pasáže, Hospodine, začátek komentované pasážene námkonec komentované pasáže, ale jménu tvému svatému daj chválu pro slávu i pravdu tvou.

Žalm začátek komentované pasáže123.konec komentované pasáže

Spomoc naše jest v jménu Páně, toho, kterýž učinil nebe i zemi.

Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Hoden jsi, Pane Bože náš, přijíti slávu, čest a moc, neb si ty stvořil všecky věci a skrze tvou vuoli byly a stvořeny jsú.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Machabejských začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Pane Bože, všech věcí stvořiteli, jenž jsi hrozný a silný, spravedlivý a milosrdný, kterýž toliko sám jsi dobrý a sám král, sám dary dávaje, sám všemohúcí a sám věčný jsi, kterýž vysvobozuješ lid izrahelský začátek komentované pasážeze všehokonec komentované pasáže zlého, kterýž jsi vyvolil otce naše a jichs posvětil, příjmiž obět za všecek lid tvuoj izrahelský.

Moudrosti začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Nebo kdož jest koli popatřil na znamení (totižto hada měděného), zdráv učiněn býval. Ne skrze to, což jest viděl, zdráv byl, ale skrze tebe, Spasiteli všech. A v tom, aby okázal nepřáteluom tvým, že jsi Buoh milosrdný, kterýž vysvobozuješ začátek komentované pasážeode všehokonec komentované pasáže zlého. Neb zajisté ani bylina, ani flastr uzdravoval je, ale slovo tvé, Pane, kteréž uzdravuje všecky věci.

Žalm začátek komentované pasáže56.konec komentované pasáže

Zvelebeno jest a vznešeno až k nebesům milosrdenství tvé a až k oblakuom pravda tvá.

Jeremiáš začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Pane Bože, ty jsi síla má, moc má a jisté outočiště v času mé nuzné potřeby.

Izajáš začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

Hle, já tebe vyčistím a vypálím. Ale ne jako stříbro, ale vyvolím tebe v peci chudoby pro sebe samého. Učiním to pro sebe samého, aby mi se rouháno nebylo. Nebo já slávy a cti mé žádnému nedám.

Žalm začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Rozpomeň se na milosrdenství a na slitování tvá veliká, kteráž od počátku věkuov činěna jsou. Nezpomínajž mi hříchuov a nepravostí mladosti mé, ale rozpomeň se na mne vedlé tvého velikého milosrdenství pro dobrotu tvou, Pane.

Žalm začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

Obětuj Pánu Bohu oběti chvály a splň Najvyššímu sliby tvé. „Neb obět chvály,“ praví Pán, „uctíť mne a tudyť jest cesta, kterouž mu ukáži spasení Boží.“

Jeremiáš začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

O Pane Bože, hle, ty jsi učinil nebe i zemi v síle tvé veliké a v ramenu tvém vztaženém a nic není tobě nemožneho. Ty činíš milosrdenství v tisících a navracuješ nepravost otcuov v luono synuov po nich. Jenž jsi najsilnější, veliký, mocný, Pán zástupuov jmeno tobě. Veliký radou a nestižený myšlením, jehožto oči otevřené jsou na všecky cesty synuov

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).