Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

synuov Adamových, aby odplatil jednomu každemu podlé cest jeho a podlé ovoce nálezkuov jeho?

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zdaliž Bohu jest co nemožného?

Též v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Zdaliž ruka Boží není možná?

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

Neníť jistě ukrácena ruka Páně, aby spomoci nemohla, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby neslyšalo.

Job začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže

Job odpověděl Pánu a řekl: „Jáť jistě znám, že všecky věci muožeš a žádné myšlení před tebou není skryto.“

Moudrosti začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nebo jestliže, Pane, chceš, tehdy učiniti všecko muožeš.

Moudrosti začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Ty jsi ten, ó Pane, který jsi mocný nad smrtí i nad životem. Ty vedeš až k branám smrti nebo pekla a zase vyvodíš.

Moudrosti začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Ty jsi milosrdný, nebo všecky věci můžeš a činíš tak, začátek komentované pasážejako bykonec komentované pasáže neviděl hříchuov lidských a to pro to, aby se polepšili a pokání činili. Miluješ zajisté všecky věci, kterékoli jsou a nic nemáš v nenávisti z těch věcí, kteréž jsi stvořil, aniž jsi zajisté co toho, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže nenáviděl, stvořil a učinil. Protož začátek komentované pasážekterak bykonec komentované pasáže mohlo co zuostati, kdyby ty nechtěl? Anebo co od tebe povoláno jest, aby nebylo zachováno? Ale odpustíš všem, nebo tvoji jsú, Pane, kterýž miluješ, duše.

Přísloví začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Za dvě věci prosil jsem tebe, neodpírajž mi jich prvé, nežli umru. Marnost a slova lživá daleko zažeň začátek komentované pasážeodemnekonec komentované pasáže, žebroty a zboží nedavaj mi, toliko daj živnosti mé potřebu, abych snad nasycen jsa nezapřel tebe a řekl bych: „Kdo jest Pán?“ A chudobou jsa přinucen abych nekradl a křívě nepřisahal skrze jméno Boha mého.

Moudrosti začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Ty, Pane Bože náš, přívětivý, věrný a trpělivý jsi a všecky věci puosobíš a řídíš v milosrdenství. Nebo znáti tebe jestiť dokonalá spravedlnost, znáti pak tvou spravedlnost a moc jestiť kořen nesmrtedlnosti.

Moudrosti začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Neb není jiného žádného Boha, jediné ty, který péči máš o všecky nás, aby tím okázal, že nesoudíš nespravedlivého soudu. Ani král, ani ukrutník nebude se ptáti před tváří tvou na ty, kteréž jsi zatratil.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Pane Bože izrahelský, neníť rovného tobě Boha na nebi ani na zemi, kterýž dosti činíš oumluvě a milosrdenství a služebníky tvými, kteříž chodí před tebou v celém srdci svým.

Micheáš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Který jest Buoh podobný k tobě? Kterýž nepravost odpouštíš a pomíjíš hřích ostatkuo dědictví tvého, nevypustíť více náhleho hněvu svého pro to,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).