Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

neb se jemu milosrdenství líbí.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Odpusť, Pane, odpusť lidu tvému a nedaj dědictví tvého v potupu, aby nepanovali nad nimi pohané.

Žalm začátek komentované pasáže55.konec komentované pasáže

Smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže, Bože, smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže, nebo v tebe doufá duše má a v stínu křídel tvých doufati budu dotud, dokavádž nepomine nepravost.

Žalm začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Okaž, Pane, předivnou dobrotu tvou, neb jsi ty vysvoboditel těch, kteří v tebe doufají, proti těm, kteří se proti tvé pravici stavějí.

V témž.

Ostříhaj mne jako zřítedlnici oka, ochraň mne pod stínem křídel tvých před bezbožnými, kteříž mne sužují.

Žalm začátek komentované pasáže28.konec komentované pasáže

Hospodin jest síla má, pomoc i štít muoj, na něhoť jest zpolehlo srdce mé a on spomohl mi a veselé jest srdce me. I buduť jemu děkovati písničkou mou.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Synové lidští v zastření křídel tvých doufati budou.

Žalm začátek komentované pasáže63.konec komentované pasáže

Hospodine, tys spomocník muoj. Dajž, ať pod křídly tvými bezpečen jsem. Duše má ať se přídrží tebe a pravice tvá ať mne zachová.

Žalm začátek komentované pasáže62.konec komentované pasáže

Buoh muoj jest spasitel muoj, spomocník muoj, neodstúpímť od něho. V Bohu spasení mé i sláva má, skála mé síly a naděje má v Bohu jest.

Job začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Hle, kdyby mne pak zabil, pro toť já doufati v něho budu. Avšak cesty mé před nim trestati budu a on bude Spasitel muoj.

Žalm začátek komentované pasáže70.konec komentované pasáže

Pane Bože, v tebe jsem doufal. Nedajž mi pohaněnu býti na věky, vysvoboď mne skrze spravedlnost tvou a spomoz mi.

Žalm začátek komentované pasáže72.konec komentované pasáže

Nebo hle, Pane, kdož se vzdalují od tebe, všickni zahynou a zatratíš všecky ty, kteříž pobíhají tebe. Ale mně jest dobře, že se Boha přídržím a že v Pánu Bohu kladu naději mou.

Žalm začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Zachovaj mne, Pane Bože, nebo sem doufal v tebe. Řekl jsem Pánu: „Buoh muoj ty jsi a vím, že dobrých skutkuov mých nepotřebuješ.“

Žalm začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Srdečně miluji tebe, Pane, ty jsi má skála, má síla i muoj hrad. Ochránce muoj, Bože muoj, ty jsi outočiště mé, štít a obrana má a roh spasení mého.

Žalm začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Pán Buoh zprávce muoj jest a nebudu míti v ničemž nedostatku.

Žalm začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

K tobě, Hospodine, pozdvihl jsem duše mé. Bože muoj, v tebe oufám. Nedopouštějž, abych zahanben byl ani aby se radovali moji nepřátelé začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Daniel začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Pane Bože, nepříjdeť žádný v pohanění a v posměch, kdožkoli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).