Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

dnes ve dne i v noci.

Žalm začátek komentované pasáže137.konec komentované pasáže

Pane Bože, milosrdenství tvá trvají až na věky. A protož dílem rukou tvých neračiž pohrdati.

Daniel začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

My zajisté ne v spravedlnostech našich předstíráme žádostivé prosby naše před tváří tvou, Pane, ale v smilováních a slitováních tvých mnohých. Uslyš, Pane, ukroť se, Pane, pozoruj a učiň. Nemeškajž pro sebe samého, Bože muoj, nebo jmeno tvé svaté vzýváno jest nad námi.

Nehemiáš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pane Bože náš, ty jsi milostivý, milosrdný, lítostivý, dlouho čekající a mnoheho slitování, ty jsi nás neopustil.

Žalm začátek komentované pasáže79.konec komentované pasáže

Pane Bože zástupuov, dokudž se budeš hněvati? Dokavádž neuslyš modlitby služebníka tvého? Dokavádž nás budeš krmiti chlebem slzí a nápoj dáš nám v pláči velikém? Pane Bože zástupuov, obratiž nás k sobě a okaž nám tvář svou a budemeť spaseni.

Báruch začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Otevři, Pane Bože, oči tvé a viz, že ne mrtví, kteříž jsou v hrobích, jichž duch vzat jest od těla jejich, dadí čest a ospravedlnění Pánu, ale duše v zarmoucení postavená pro velikost zlého, kteráž chodí skloněná a mdlá a oči scházející a duše lačná, tať dává tobě chválu a čest a spravedlnost Pánu Bohu svému.

Žalm začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pane, nebuduť pohanín, neboť jsem vzýval tebe.

Izajáš začátek komentované pasáže64.konec komentované pasáže

Oko žádné nevidělo, Bože, krom tebe, které věci připravil jsi těm, kteříž čekají tebe.

Tobiáš začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Chválím tebe, Pane Bože Izdrahelský, a děkuji tobě, že jsi mne potrestal a takés mne i uzdravil.

Báruch začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Uslyš, ó Pane, prosby naše a modlitby naše a vysvoboď nás z vězení pro jméno svaté tvé.

V též kapitole.

Zhřešili jsme, neprávě jsme činili a nepravost jsme páchali, Pane Bože náš, ve všech spravedlnostech tvých.

Báruch začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Slyš, Pane, nás a smiluoj se nad námi, nebo ty jsi milosrdný Buoh. Smiluojž se nad námi, neb jsme velmi zhřešili před tebou.

Žalm začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Nechť jsou všickni potěšeni, kteří v tebe doufají. Nechť jsou veseli na věky, neb ty ostříháš je. Nechť se radují všickni, kteří milují jméno tvé.

Modlitba Tobiášova začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Spravedlivý jsi, Hospodine, a všickni soudové tvoji pravíť jsou. Cesty tvé všecky jsouť milosrdenství, pravda a soud. A nyní, Pane Bože, rozpomeň se na mne a nečiň pomsty

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).