Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Žalm začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže

Pán uslyší mne, když volati budu k němu.

V témž.

Když jsem volal, uslyšel mne Buoh spravedlnosti mé, v zámutku rozveselil srdce mé. Smilůj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže a uslyš modlitbu mou.

Žalm začátek komentované pasáže30.konec komentované pasáže

Pane, uslyšel jsi hlas modlitby mé, když jsem volal k tobě.

Žalm začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Řekl jsem: „Vyznávati budu sám proti sobě nespravedlivost svou Hospodinu.“ A tys odpustil bezbožnost hříchu mého. Za toť se modliti bude k tobě všeliký svatý v času potřebném.

Žalm začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

Budiž milosrdenství tvé, Hospodine, nad námi, jakož jsme doufali v tebe.

Žalm začátek komentované pasáže118.konec komentované pasáže

O Hospodine, vysvoboď duši mou od rtův nepravých a od jazyka lstiveho.

V témž.

K Hospodinu, když jsem se rmoutil, volal jsem a on uslyšel mne.

Modlitba Davida krále v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Knihách královských v začátek komentované pasáže22.konec komentované pasáže kapitole.

V zámutku mém vzývati budu Pána Boha a k Bohu mému volati budu a onť uslyší z chrámu svateho svého prosbu mou a křik muoj vstoupíť v uši jeho.

Modlitba Jozafata krále, když od nepřátel obklíčen byl v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže20.konec komentované pasáže

Pane Bože Otcuov našich, ty jsi Buoh na nebi a panuješ začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže královstvími všech národův. V rukou tvých jestiť síla i moc aniž kdo může tobě odepříti. Jestliže příjdou na nás nešťastné věci (mor, meč, hlad), my stanem před domem tímto (před tebou, nebo tvé jméno jest v tomto domě) a volati budem k tobě v zámutcích našich a ty uslyšíš nás a spomuožeš nám. Když již nevíme, co činiti máme, to toliko nám zuostává, abychom očí našich pozdvihli k tobě.

Žalm začátek komentované pasáže108.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže60.konec komentované pasáže

Dajž nám, Pane Bože, spomoc v zámutku, neb marná a nestatečná jest spomoc člověka.

Žalm začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Ostříhaj mne, Hospodine, neb jsem doufal v tebe.

Žalm začátek komentované pasáže58.konec komentované pasáže

Nebo ty jsi učiněn obránce muoj a utočiště mé v den zámutku mého, spomocníče muoj. Tobě zpívati budu, nebo Buoh muoj jsi ty, jenž mne přijímáš, Buoh můj a milosrdenství mé.

Žalm začátek komentované pasáže76.konec komentované pasáže

V den zámutku mého Boha jsem hledal, rukou svých v noci proti němu jsem pozdvihal a nejsemť oklamán.

Izajáš začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Pane, smiluj se nad námi, neb tebe očekáváme. Budiž obrana naše rychlá a vysvobození naše v času zarmoucení.

Izajáš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Ty jsi učiněn síla mdlému, síla nuznému v zarmoucení

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).