Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

duše má, já na Pána Boha spomenul jsem, aby přišly mé modlitby před tebe do tveho svatého chrámu.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Královských začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

„Jest mi těžko,“ David mluví, „začátek komentované pasážese všechkonec komentované pasáže stran náramně. Ale však lépeť mi jest, abych upadl v ruce Boží (mnohá jistě jsu slitování jeho), začátek komentované pasáženežli bychkonec komentované pasáže upadl v ruce lidské.“

Žalm začátek komentované pasáže106.konec komentované pasáže

Zámutek smrti vobklíčil mne a tesknosti pekelní přišly jsou na mne, vězím v ouzkostech a nouzi. Avšak, Hospodine, tvé jméno vzývám. Milý Pane, vysvobodiž duši mou.

Žalm začátek komentované pasáže38.konec komentované pasáže

Hospodine, před tebou všeliká žádost má a lkání me od tebe není skryto.

Johel začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže, Žalm začátek komentované pasáže102.konec komentované pasáže

Milosrdný a milostivý jest Pán Buoh dlouho čekající a velikeho slitování. Nebude vždycky hroziti ani na věky hněvu držeti, aniž nám odplatí podlé provinění našeho, ani podlé hříchuov učiní nám.

Zjevení svatého Jana začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Hoden si, Pane Bože náš, vzíti kníhy a otevříti pečeti jich. Neb jsi zabit a vykoupil jsi nás Bohu krví svou ze všeho pokolení a jazykuov i lidí i národuov a zdělal jsi nás Bohu našemu krále a kněží a budem kralovati na zemi.

Matouš začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Ty jsi Kristus syn Boha živeho.

Jan začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Já věřím, že jsi ty Kristus syn Boha živého, který na tento svět přijíti měl.

Lukáš začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě a nejsem již hoden, abych tvým synem sloul.

Lukáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Když vy všecky věci učiníte, které jsou vám přikázány, řcete: „Služebníci neužiteční jsme, neb to jsme učinili, což jsme učiniti měli.“

Marek začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Věřím, Pane, spomoz nedověře mé.

Matouš začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

O synu Daviduov, smiluj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Žalm začátek komentované pasáže36.konec komentované pasáže

Nebo v tebe jest studnice života a v světle tvem viděti budeme světlo.

V témž.

Okaž milosrdenství své těm, kdož tebe znají, a spravedlnost svou těm, kteří jsou upřímého srdce.

Žalm začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže

Hospodine, jako jelen žádá velmi spěšně přijíti k vodě potoka, tak také duše má velice touží po tobě. Duše má žížní po tobě, silný a živý Bože. Když já pak toho dojdu, abych oblíčej tvuoj spatřil?

Modlitba pěkná vzata z modlitby Manasesa krále júdského.

Já skloňujiť kolena mého srdce a volám k tvé dobrotivosti, ó Bože můj. Já jsem zhřešil. Zhřešil jsem a vyznávám mé nepravosti a prosím tebe,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).