Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Studnice života od Jiřího Melantricha z Aventinu.

Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiřího Melantricha. 1554.

Urozenému a statečnému rytíři panu Zigmundovi Heldtovi z Kementu a na Mezeříčí Jeho královské Milosti radě a místokancléři v Království českém začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže pánu mně laskavě příznivému Jeho Milosti služby své povolné, upřímé a ve všem hotové vzkazuje.

Jakž mi se najprv tato knížka v latinském jazyku sepsaná do rukou mých, pane milostivý, dostala, přečetv ji hned jsem ji sobě oblíbil a najvíce začátek komentované pasážepro tokonec komentované pasáže, že jsem v ní velmi potěšitedlné řeči z Písem svatých Starého i Nového zákona od jednoho pobožného muže vhromadu sebrané našel, jimižto každý kající člověk, jsa pro hříchy v zarmouceném a souženém svědomí postaven, muože se v naději, milosti a milosrdenství Božském zpevniti a zase posilniti, a tak v pravé víře a pokání svatém trvaje téhož milosrdenství a spasení dojíti.

A protož vidělo mi se za věc slušnou, aby tato knížka pro spasitedlný užitek lidu obecného v jazyku našem českém na světlo všem vuobec vydána byla, jakož pak tak jsem učinil, když jsem ji z latinskeho jazyku vedlé skrovnosti vtipu mého na česko přeložil, že jsem ji hned potom také v mé oficíně impresorské vytiskl. Poněvádž pak muží učení ten obyčej zachovávají, že ty kníhy, kteréž buď sami skládají aneb od jineho složené v jiný jazyk překládají, lidem v tomto světě vyvajšeným připisují a přivlastňují, protož já mezi všemi jinými najnehodnější, abych nějaké znamení vděčnosti za veliká dobrodíní od Vaší Milosti mně učiněná mohl ukázati, tuto knížku a mou nestatečnou práci pod jménem Vaší Milosti vuobec jsem vydal Vaší Milosti věře, že takovou mou malou a chudou službu milostivě a laskavě k sobě přijíti a v dobré obrátiti ráčíte. Pán Buoh Vaší Milosti rač dáti se šťastně a dobře vždycky míti, toho Vaší Milosti na Pánu Bohu z upřímnosti žádám.

Datumcizojazyčný text v Starém Městě pražském v pondělí po svatém Vítu léta po narození Pána našeho Jezu Krista tisícího pětistého padesátého čtvrteho.

Vaší Milosti v službě povolný Jiřík Melantrich Rožďalovský.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).