Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

ty jsi Buoh na nebi a panuješ začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže královstvími všech národův. V rukou tvých jestiť síla i moc aniž kdo může tobě odepříti. Jestliže příjdou na nás nešťastné věci (mor, meč, hlad), my stanem před domem tímto (před tebou, nebo tvé jméno jest v tomto domě) a volati budem k tobě v zámutcích našich a ty uslyšíš nás a spomuožeš nám. Když již nevíme, co činiti máme, to toliko nám zuostává, abychom očí našich pozdvihli k tobě.

Žalm začátek komentované pasáže108.konec komentované pasáže a začátek komentované pasáže60.konec komentované pasáže

Dajž nám, Pane Bože, spomoc v zámutku, neb marná a nestatečná jest spomoc člověka.

Žalm začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Ostříhaj mne, Hospodine, neb jsem doufal v tebe.

Žalm začátek komentované pasáže58.konec komentované pasáže

Nebo ty jsi učiněn obránce muoj a utočiště mé v den zámutku mého, spomocníče muoj. Tobě zpívati budu, nebo Buoh muoj jsi ty, jenž mne přijímáš, Buoh můj a milosrdenství mé.

Žalm začátek komentované pasáže76.konec komentované pasáže

V den zámutku mého Boha jsem hledal, rukou svých v noci proti němu jsem pozdvihal a nejsemť oklamán.

Izajáš začátek komentované pasáže33.konec komentované pasáže

Pane, smiluj se nad námi, neb tebe očekáváme. Budiž obrana naše rychlá a vysvobození naše v času zarmoucení.

Izajáš začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

Ty jsi učiněn síla mdlému, síla nuznému v zarmoucení jeho, obrana od vichra, zastínění od vedra, neb duch silných jest jako vicher, ješto se o stěnu obráží.

začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neníť zajisté jiného Boha na nebi ani na zemi, začátek komentované pasážekterýž bykonec komentované pasáže mohl činiti skutky tvé a přirovnati se síle tvé.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže, Izajáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže, Žalm začátek komentované pasáže109.konec komentované pasáže

Síla má i chvála má Hospodin a učiněn jest mně k vysvobození.

Izajáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Vyznávati se budu tobě, Pane, neb jsi se na mne rozhněval, ale tvá prchlivost již se odvrátila, a tak jsi utěšil mne. Hle, Buoh jest spasitel muoj a dověřím se jemu a nebuduť se báti proto, neb síla má a chvála má jest Hospodin a učiněn mi jest v spasení.

Jeremiáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Hospodine, všickni, kteří tebe opouštějí, pohaněni budou a všickni, kteří odstupují od tebe, v zemi napsáni budou pro to, že jsou opustili pramen vod živých Pána Boha.

Jeremiáš začátek komentované pasáže17.konec komentované pasáže

Uzdrav mne, Pane, a uzdraven budu. Spasena mne učiň a spasen budu. Neb chvála má ty jsi.

Žalm začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Zpraviž mne v pravdě tvé a uč mne, neb jsi ty muoj spasitel. Rozpomeň se na slitování tvá, Pane, a na milosrdenství tvá, kteráž jsou od věkuov.

V témž.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).