Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

síly a naděje má v Bohu jest.

Job začátek komentované pasáže13.konec komentované pasáže

Hle, kdyby mne pak zabil, pro toť já doufati v něho budu. Avšak cesty mé před nim trestati budu a on bude Spasitel muoj.

Žalm začátek komentované pasáže70.konec komentované pasáže

Pane Bože, v tebe jsem doufal. Nedajž mi pohaněnu býti na věky, vysvoboď mne skrze spravedlnost tvou a spomoz mi.

Žalm začátek komentované pasáže72.konec komentované pasáže

Nebo hle, Pane, kdož se vzdalují od tebe, všickni zahynou a zatratíš všecky ty, kteříž pobíhají tebe. Ale mně jest dobře, že se Boha přídržím a že v Pánu Bohu kladu naději mou.

Žalm začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Zachovaj mne, Pane Bože, nebo sem doufal v tebe. Řekl jsem Pánu: „Buoh muoj ty jsi a vím, že dobrých skutkuov mých nepotřebuješ.“

Žalm začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Srdečně miluji tebe, Pane, ty jsi má skála, má síla i muoj hrad. Ochránce muoj, Bože muoj, ty jsi outočiště mé, štít a obrana má a roh spasení mého.

Žalm začátek komentované pasáže23.konec komentované pasáže

Pán Buoh zprávce muoj jest a nebudu míti v ničemž nedostatku.

Žalm začátek komentované pasáže25.konec komentované pasáže

K tobě, Hospodine, pozdvihl jsem duše mé. Bože muoj, v tebe oufám. Nedopouštějž, abych zahanben byl ani aby se radovali moji nepřátelé začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Daniel začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Pane Bože, nepříjdeť žádný v pohanění a v posměch, kdožkoli oufá v tebe.

Izajáš začátek komentované pasáže50.konec komentované pasáže

Poněvádž Buoh muoj spomocník mi jest, nebuduť zahanben.

Žalm začátek komentované pasáže118.konec komentované pasáže

Pán Buoh jest při mně, protož já se nebojím, aby mi co uškodil člověk. Hospodin jest spomocník muoj a já potěšení uhlídám nad nepřátely mými.

Žalm začátek komentované pasáže98.konec komentované pasáže

Učiněn mi jest Hospodin za outočiště jisté a Buoh muoj za spomoc naděje mé.

Žalm začátek komentované pasáže70.konec komentované pasáže

Já pak chudý a bídný člověk sem. Bože, spomoziž mi. Spomocník muoj a vysvoboditel muoj jsi ty, Hospodine, neprodlívajž mi spomocí.

Žalm začátek komentované pasáže40.konec komentované pasáže

Já zajisté bídný a nuzný jsem, ale Pán se stará o mne. Ty jsi můj spomocnjk a ochránce, Bože můj, neprodlívajž déle.

Žalm začátek komentované pasáže31.konec komentované pasáže

Budiž mi, Bože, za ochránci a za duom outočiště, aby mi spomáhal. Nebo bašta má a utočiště mé jsi ty a pro jméno tvé provedeš mne a vykrmíš mne.

Abakuk začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Já pak v Pánu radovati se budu a veseliti se budu v Bohu Ježíši mém. Pán Buoh síla má jest a učiníť nohy mé jako nohy jelenuov a uvedeť mne na výsost vysokou, abych tam zpíval píseň žalmovou.

Judikum začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže

Kteří Boha milují, budou se stkvíti jako slunce, když ono

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).