Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

je v síle své do příbytku tvého svatého.

Modlitba krále Šalomúna, když chrám dostavěl v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Uslyš, Pane, z nebe, totiž z najpevnějšího příbytku tvého prozby jich a učiň soud a buď milostiv lidu tvému, kterýž proti tobě zhřešil. Ty si zajisté Bůh muoj, prosím, ať jsou otevříny oči tvé a uši nachýlené a pozorujíce modliteb, kterež bývají na tomto místě.

Izajáš začátek komentované pasáže64.konec komentované pasáže

A nyní, Pane, Otec náš jsi ty, my pak jsme hlína. Ty stvořitel náš jsi a my všickni dílo rukou tvých jsme.

Modlitba Daniele proroka v začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Nehněvaj se, Hospodine, mnoho a nezpomínaj již více nepravosti naší, nebo my nezpolíháme na spravedlnosti naše před tebou, ale na tvé veliké milosrdenství. O Pane, uslyš, ukroť se a odpusť. Ó Pane, pozoruj a neprodlívaj, milý Pane, ale učiň to pro tebe samého, o muoj Bože, nebo tvé jméno svaté vzýváno jest nad městem i nad lidem tvým. Pro sebe samého nakloň, ó Bože muoj, ucha svého a slyš: zhřešili jsme a nepravost jsme činili, Pane, proti vší spravedlnosti tvé. Odvrať se, prosím, tvuoj hněv a prchlivost tvá, neb tvé jest milosrdenství a slitování.

Žalm začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

V tebeť oufati budou ti, kteří tvé jméno znají, nebo ty, Pane, neopustíš těch, kteří tebe hledají.

Žalm začátek komentované pasáže43.konec komentované pasáže

Povstaň, Hospodine, spomoz nám a vysvoboď nás pro jméno tve svaté.

Žalm začátek komentované pasáže78.konec komentované pasáže

Nepřipomínaj, Pane, nepravostí našich starých, ale nechť tvé veliké milosrdenství na nás příjde, nebo ochuzení jsme náramně. Spomoz nám, Bože spasiteli náš, a pro slávu jména tvého svatého, Hospodine, vysvoboď nás a milostiv buď hříchuom našim pro slávu jména tvého svateho.

Žalm začátek komentované pasáže86.konec komentované pasáže

Proveď mne, Hospodine, po cestě své a kráčeti budu v pravdě tvé. Veseliž se srdce mé, aby se bálo jména tvého. Vyznávati se budu tobě, Pane Bože můj, v celém srdci mém a velebiti budu jmeno tvé svaté na věky. Neb milosrdenství tvé veliké jest začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže a vytrhl jsi duši mou z pekla dolejšího. Ty, Pane Bože, lítostivý i milosrdný jsi, trpělivýs a mnohého milosrdenství i pravdomluvný. Vzhlédni na mne a smilůj se začátek komentované pasáženade mnoukonec komentované pasáže.

Nehemiáš začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Prosím, Pane Bože nebeský, silný, veliký a hrozný, kterýž zdržuješ oumluvy a milosrdenství těm, kteříž tebe z srdce milují a přikázaní tvých šetří. Nech, ať uši tvé pozorují a oči tvé pohledí, aby uslyšel modlitbu služebníka tveho, kterouž já se modlím před tebou

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).