Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

a až k oblakuom pravda tvá.

Jeremiáš začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Pane Bože, ty jsi síla má, moc má a jisté outočiště v času mé nuzné potřeby.

Izajáš začátek komentované pasáže48.konec komentované pasáže

Hle, já tebe vyčistím a vypálím. Ale ne jako stříbro, ale vyvolím tebe v peci chudoby pro sebe samého. Učiním to pro sebe samého, aby mi se rouháno nebylo. Nebo já slávy a cti mé žádnému nedám.

Žalm začátek komentované pasáže24.konec komentované pasáže

Rozpomeň se na milosrdenství a na slitování tvá veliká, kteráž od počátku věkuov činěna jsou. Nezpomínajž mi hříchuov a nepravostí mladosti mé, ale rozpomeň se na mne vedlé tvého velikého milosrdenství pro dobrotu tvou, Pane.

Žalm začátek komentované pasáže49.konec komentované pasáže

Obětuj Pánu Bohu oběti chvály a splň Najvyššímu sliby tvé. „Neb obět chvály,“ praví Pán, „uctíť mne a tudyť jest cesta, kterouž mu ukáži spasení Boží.“

Jeremiáš začátek komentované pasáže32.konec komentované pasáže

O Pane Bože, hle, ty jsi učinil nebe i zemi v síle tvé veliké a v ramenu tvém vztaženém a nic není tobě nemožneho. Ty činíš milosrdenství v tisících a navracuješ nepravost otcuov v luono synuov po nich. Jenž jsi najsilnější, veliký, mocný, Pán zástupuov jmeno tobě. Veliký radou a nestižený myšlením, jehožto oči otevřené jsou na všecky cesty synuov Adamových, aby odplatil jednomu každemu podlé cest jeho a podlé ovoce nálezkuov jeho?

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zdaliž Bohu jest co nemožného?

Též v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Zdaliž ruka Boží není možná?

Izajáš začátek komentované pasáže59.konec komentované pasáže

Neníť jistě ukrácena ruka Páně, aby spomoci nemohla, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby neslyšalo.

Job začátek komentované pasáže42.konec komentované pasáže

Job odpověděl Pánu a řekl: „Jáť jistě znám, že všecky věci muožeš a žádné myšlení před tebou není skryto.“

Moudrosti začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nebo jestliže, Pane, chceš, tehdy učiniti všecko muožeš.

Moudrosti začátek komentované pasáže16.konec komentované pasáže

Ty jsi ten, ó Pane, který jsi mocný nad smrtí i nad životem. Ty vedeš až k branám smrti nebo pekla a zase vyvodíš.

Moudrosti začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Ty jsi milosrdný, nebo všecky věci můžeš a činíš tak, začátek komentované pasážejako bykonec komentované pasáže neviděl hříchuov lidských a to pro to, aby se polepšili a pokání činili. Miluješ zajisté všecky věci, kterékoli jsou a nic nemáš v nenávisti z těch věcí, kteréž jsi stvořil, aniž jsi zajisté co toho, začátek komentované pasážecož bykonec komentované pasáže nenáviděl, stvořil a učinil. Protož začátek komentované pasážekterak bykonec komentované pasáže mohlo co zuostati, kdyby ty nechtěl? Anebo co od tebe povoláno jest, aby nebylo zachováno? Ale odpustíš všem, nebo tvoji jsú, Pane, kterýž miluješ, duše.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).