Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Kristus Pán učí nás své učedlníky, abychom se modlili říkajíce takto: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, osvěť se jméno tvé, přiď království tvé, buď vuole tvá jako v nebi, tak také na zemi. Chléb náš vezdejší dajž nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé jest království, moc a sláva na věky věkuov. Amencizojazyčný text.“

Modlitba krále Davida v začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže Paralipomenoncizojazyčný text začátek komentované pasáže39.konec komentované pasáže

Požehnaný a chvályhodný jsi, Pane Bože Izrahele Otce našeho, od věčnosti až na věky. Pane, tváť jest velebnost a moc i sláva i vítězství, budiž tobě chvála i děkování. Všecky zajisté věci, které v nebi jsú i na zemi, tvéť jsou. Tvé, Pane, jest království a ty jsi začátek komentované pasáženade všeckakonec komentované pasáže knížata. Tvé jest bohatství a tvá jest sláva. Ty panuješ začátek komentované pasáženade všemikonec komentované pasáže . V rukách tvých jestiť síla i moc, v rukách tvých jest velebnost a císařství všech věcí. Protož nyní, Pane Bože náš, vyznáváme se tobě a chválíme jméno tvé svaté.

Modlitba Mojžíšova na hoře Sinaj v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže34.konec komentované pasáže

Panující Pane Bože milostivý a milosrdný, trpělivý a mnohého slitování i také pravý, kterýž ostříháš milosrdenství tvého nad tisíci a kterýž odpouštíš nepravosti, ohavnosti i také hříchy a neníť žádný člověk, začátek komentované pasážekterý bykonec komentované pasáže nebyl vinný před tebou, kterýž odplacuješ a mstíš nepravost otcovskou synuom i vnučatuom až do třetího i čtvrtého pokolení, já prosím tebe, aby našim nepravostem a hříchuom milostivý byl a nás nechal, abychom dědicové zuostali.

Modlitba Mojžíšova za lid, který na poušti reptal proti Bohu, proti Mojžíšovi a Aaronovi v začátek komentované pasáže4.konec komentované pasáže Mojžíšových v začátek komentované pasáže14.konec komentované pasáže

Pán jest trpělivý a velikého milosrdenství snímaje nepravosti a hříchy a žádného neopouštěje nevinného, kterýž mstíš pro hříchy otcuov nad syny až do třetího i čtvrtého pokolení, prosím, Pane, odpusť hřích lidu tohoto vedlé velikeho milosrdenství tvého, jakož jsi milostiv byl tomuto lidu tehdáž, když jsou šli z Egyptu až do tohoto místa.

Též v začátek komentované pasáže5.konec komentované pasáže Mojžíšových začátek komentované pasáže9.konec komentované pasáže

Pane Bože, neshlazujž lidu tvého a dědictví tvého, které jsi skrze tvou velikou moc a sílu vysvobodil a v ruce tvé silné z Egyptu ven vyvedl.

začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže Mojžíšovy začátek komentované pasáže15.konec komentované pasáže

Vuodcí jsi byl v milosrdenství tvém lidu tomuto, který jsi vykoupil a vyvedl jsi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).