Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět nenie li bratří ani rodičóv ani jiných sstupujících, tehda synové bratróv všecko vezmú. Pakli sú kteří živi z vstupujících, ti mají nápad s syny bratróv předumřených. Opět v takových nápadech najviec napadají bratřie, kteříž obojieho rodiče dosahají umřelého bez kšaftu, a též buď rozuměno o synech týchž bratróv, protož syn takového bratra umřelého, ačkoli byl by na třetiem stupni neb koleně, avšak předkládá se bratřím umřelého, jenž od jednoho toliko rodiče příbuzní byli sú.

Opět synové bratróv, poněvadž sú rovni bratřím umřelým, budú předloženi bez pochybenie strýcóm téhož umřelého a jiným nápodobným. Opět při tom nápadu žena napadá jako i muž a oddělený jako služebník, jakož se svrchu píše. Opět synové bratróv předumřených, když napadají s strýci, dědy neb pradědy neb s jinými vstupujícími, toliko mají nápad po kmenu, to jest toliko k tomu dielu, kterýž by rodičové byli měli, by živi byli. Ale když napadají bez vstupujících, vždy mají nápad po hlavách, nebo kolikož jest hlav neb osob takových, na toliko dielóv téhož zbožie nápad mají.

O nápadu pobočních přátel

Při nápadu pobočních tento řád má zachován býti, že k zboží mateřinu, kteréž od rodičóv jie došlo, toliko její vlastní děti, t. uterini,cizojazyčný text nápad mají, ačkoli přietelé vedlé příbuznosti s strany otcovy byli by. Ale k jinému vuobec nápad mají, ale kteříž z obojieho rodiče pošli sú, s obojími budú dopuštěni.

Opět poněvadž synové bratróv předkládají se strýcóm umřelého, tehdy třetí stupeň neb koleno odtiská třetieho, ačkoli jinde pravé jest, že na rovných stupniech jsúce, rovně bývají dopuštěni. Opět po bratřiech a bratrských synech napadají, ktož

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).