Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věcí cizí vládl by, nebo nedóvěrný neb zlé dóvěry vladař netoliko od osoby obecnie, ale od zvláštnie, jemuž by to známo bylo, muož obžalován býti.

O témž jelikožto k lozunkóm

Znamenáno má býti, že z lozunkóv, desátkóv, poddymnie a kterýchžkoli měsckých poplatkóv skrze vyšie pána nebo zprávce lidu obecnieho ku placení uložených nemuož se žádný vladařstvím jakžkoli dávním obrániti. Znamenaj také, že toliko při dědictvích a ne v jiných přech vládnutí má miesto.

O odevzdání a zaplacení dědictvie

Usúzeno jest Čáslavským, že dědictvie prodané prvé má býti penězi zaplaceno od kupujícieho, nežli odevzdánie dědictvie od prodávajícieho.

O odevzdání a narčení dědictvie

Opět usúzeno jest týmž: chce li člověk druhému před súdem některé dědictvie odevzdati a jiný to dědictvie nařkne, nemá býti odevzdánie dopuštěno, leč prvé v témž aneb aspoň v druhém hned potomniem súdu to narčenie bylo zpraveno neb vyváženo, nebo tiem se ukracuje a srovnává věc súdná.

O narčení dědictvie

O narčení dědictvie

Žádájí li dědicové, mají prodlenie mieti od rychtáře a od přísežných od prvnieho do druhého, od druhého do třetieho, aby se ztázali, koho by měli právem nařknúti z drženie zbožie na ně dědicky spadlého.

O nenařiekaní dědictvie

O zastavení dědictvie

Zastavuji tobě dědiny orné i neorné v jisté sumě peněz k držení do jistého čísla let, a když ta léta minú, já tobě penieze dada žádám, aby mi dědinu navrátil zaplacenú. A ty pak nad puojčenú sumu žádáš ode mne záplaty dlužné, protože s pracemi těžkými dědiny neorné zuoral a k užívaní přivedl, dieš, žes jich zaslúžil a tak dále.

Odpověd, že bez odporu duovodu tvého penieze puojčené ode mne máš vzieti, a dědiny mně svobodné odevzdati, nebo za práci a za náklady, jenž si na oránie dědin naložil, jakož dieš, také užitky v letech zastavených sobě bral si, a protož zdá se rozumné, žes sobě za to dosti užil.

O zastavení dědictvie mnohým

Opět ač by dědictvie mnohým věřitelóm bylo zastaveno, z nichžto jeden bez otazu jiných je prodával by, druhý z věřitelóv chtěl li by, kupujícieho od dědictvie odžena v též ceně, za čež jest prodáno bylo, muož se uvázati týmž právem. {věřitel}meziřádkový přípisek mladší rukou

Prodá li dlužník zastavené dědictvie

Jestliže dědictvie zastavené věřiteli od dlužníka dřieve než čas přijde placeno bylo by, prodáno za hotové penieze, věřitel hned muož žalovati na dlužníka, aby jemu dobrými rukojmiemi ujistil neb základ položil, aby jej až do času příštieho shověl, aby jemu jeho dluh byl zaplacen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).