Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a ktož mé mateři děd, mně bude veliký děd, protož všeliký ten jest mně veliký strýc neb veliký děd, ktož jest mému otci neb mateři sprostně děd neb strýc. Opět právem příbuznosti někto připuštěn bývá k dědictví, by pak na desátém stupni neb koleni byl, ale jménem blízkosti neb přiezni těm toliko dopuštěno bývá zbožím vládnúti, kteříž až do šestého stupně neb kolena příbuznosti sú a z sedmého synovce, synovkyně nebo syn narození.

O řádu a nápadu přirozených přátel tyto sú řeholy nebo zprávy

Umře li kto bez dědicóv, t. synóv a dcer nemaje, bratřie a sestry téhož s vstupujícími na najbližšiem stupni nápad mají na rovný diel. Opět na tom řádu jakož na sstupujících nápad má žena jako i muž a oddělený jako neoddělený. Opět ač vstupující sú na rovném stupni, jako jsú li rodičové, jakožto otec a mátě rovný nápad mají, t. každý z nich o puol dielu; pakli by toliko otec byl neb toliko mátě, každý z nich má veškeren nápad.

Opět strýcóm vždycky příslušie puol dielu, by pak byl nerovný počet, jako u příkladě jestliže s jedné strany toliko děd mateřin a s druhé strany děd a bába otcovi, ač jich jest dvé, avšak tak mnoho vezme děd mateřin, ačkoli sám jest.

Opět s rodiči bývají dopuštěni scházející bez kšaftu bratřie a sestry s strany téhož otce a též mateře a na rovné diely. Ale jiné jest, byl li by bratr jednoživotný s strany mateře toliko neb příbuzný toliko s strany otce, neb takový bude odlúčen od rodičóv, a též rozuměj o sestře.

Opět byli li by synové neb dcery bratróv s obú stranú spojených, budú dopuštěni i s rodiči, jakož by i otcové,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).