Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pravého dědice drženie přeběhlo by, nemám li tebe z šacunku dřieve řečeného domu slušně vypraviti, ale třetím odevzdáním a zápisem bránie se odporně, ješto dovodil, jakož dále psáno jest.

I jest usúzeno, že třetí ne jako dědic a pravý vladař, ale radějí jakožto nájemník; duom, jenž Mikuláš mlčelivú pravdú proti spravedlnosti, protože peněz, za něž jej byl kúpil, tobě nezaplatil, aniž jemu ode mne odevzdán byl, onomu třetímu odevzdal, bieše i bydlil jest v něm nesprávně ani zápisu času běžícieho právě nemaje jím vládl jest, protož vedlé mé prosby z šacunku řečeného domu tě vypravím zaplatě. A duovod toho jest, nebo nebývá upevněno prodlením času, což od počátka z práva nepocházé.

O vládnutí dědictvím a zpravování

Vědomé jest, že od toho dne, v kterýž dědictvie před súdem se odevzdává, vladařstvie má býti počítáno, a ne od toho dne, v kterýžto za času vladařstvie dědictvie, nebo ten, ktož jej v moci má, byl jest narčen. Protož buďto, že dědictvím kto vládne ode dne odevzdánie rok a den bez narčenie, aneb buďto, že v té chvíli často byl by nařiekán, když toliko do plna bylo by zpraveno, vždy když se rok a den dokonají, ode dne odevzdánie narčenie potom učiněné moci nemá, o témž čti pořád dále.

Den a rok co znamenává

{den a rok}marginální přípisek mladší rukou Znamenáno má býti, že to slovo den přidané roku, kdež se die den a rok, ten den někteří berú za šest neděl, jenž činí neb znamená zavitý rok k súdu, v kterýžto čas kto potřetie pohnán bývá a prvé dvakrát. Jiní pak berú týž den toliko za přirozený den k súdu uložený, kterýž po plném roce vládnutie nastává neb následuje. Jiní pak berú jej za přirozený den, jenž po roce přicházé, padesáte dvě neděli za rok počítajíce, nebo takový den rok {Kdež se předpisuje vedlé práva, co jest den a rok, jmá býti vědomo, že práva městská jsú z práv zemských v mnohých artikulích, ale že právo zemské jmá cíl pro zdědění dědictví tři léta a 18 nedělí pořád zběhlých, i vezmúce toho třetinu učiní den a rok v městském právu. A toto jest dáno za naučení Čáslavským.}marginální přípisek mladší rukou doplňuje,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).