Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

když by živu byli, dopuštěni by byli.

Opět byli li by bratřie s strany jedné a děd a bába s svrchnieho řádu, též nápad mají, takže bratří nemají býti předloženi, nebo děd jest na najbližšiem stupni, kdež otce nenie, nebo tenť slove najbližší, kteréhož žádný nepředcházé. Chci však, aby bratr odstrčil děda a vstúpil na miesto otcovo, ale lepší jest první obyčej.

Opět otec přirozený toliko má nápad po synu bez kšaftu sešlého týmž duovodem, kterakýmž takový syn vstúpil by na miesto otcovo, ale na miesto syna lože nepravého otec nevstupuje, nebo takový neslove ani otec ani syn.

Opět otec a mátě mají nápad po synech, zžente se po druhé synové nebo nechajte.

O nápadu syna odděleného {bez ženy a bez dětí umrlého bez kšaftu}meziřádkový přípisek mladší rukou

Jestliže by syn od otce věnem nebo dielem dědičným byl oddělen a potom by bez ženy a bez dětí bez kšaftu umřel, zbožie pozuostalé, dobyl li jest jeho svú prací tak, že jeho od otce nemá, radějí spadnú na bratřie a na sestry téhož syna, nežli na otce; avšak byl li by otec chudý a bratřie s sestrami bohatější, z milosti některaký diel toho zbožie buď jemu uděleno. Pakli jest to zbožie pošlo od otce, tehda opět zase naň má spadnúti. A mohú přísežní takové ortele o dědičných nápadiech, nemají li o tom práva psaného nebo v městě obyčejného zpuosobu, vedlé svého svědomie vnitřnieho vynášeti, jakož se ve mnohých práviech shledává.

Některaký zabit jsa pozuostavil jest syna a ženu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).