Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

chtě utéci, nutil jest kuoň ku přílišnému běhu a bodl, má jej zaplatiti.

Má však pilně znamenáno býti při takých pojičkách koňských, zdravý li kuoň čili nezdravý a mdlý prosíciemu puojčen by byl, nebo vedlé toho umře li kóň na cestě, přísežní k vynesení súdu opatrně pomyslé, má li placen býti čili nic.

Opět ač by kuoň na peniezech najatý na cestě umřel, ztracen byl, nebuď placen. Pakli by nad moc bez nuzné potřeby některak dobrovolně byl unaven tak, ač by umřel, tehdy má zaplacen býti.

Opět ač jeden druhému pójčí koně pod tiem slibem: pójčujíc tobě koně svého na dva dni do tvého pluhu pod tú výmienkú, aby mi také do mého pluhu za druhá dva dni svého koně pójčil, což by se koni tak puojčenému přihodilo, toliko když příliš nebude unaven, nemá druhý platiti, protož vedlé výmienek při takých pojičkách uložených má stranám spravedlnost učiněna býti.

Věci puojčené a ztracené někdy se neplatí

Když jednomu noční čas od zlodějuov výhně kovářská byla jest vylámána a i jeho i jiných věcí, z nichž jest upomanut k záplatě, byly sú ukradeny, posúzeno jest bylo: jestliže člověk cizích věcí s svými vlastními zbaven bývá krádežem neb neštěstím, jakožto spálením, povodní neb jiným takovým skutkem, k zaplacení těch věcí nenie dlužen vedlé spravedlnosti. Pakli by skrze vlastní čeleď takové věci byly jemu odneseny, tehdy vedlé duovoduov žalobníka a obžalovaného přísežní znamenajíce ty věci, kteréž mají znamenány býti, k vynesení súdu přepilně pomyslé.

Věc puojčená a schovaná vždy má vrácena býti

Práva chtie a rozum okazuje, že ustanovenie pro dluh puojčené neb složené věci neduovodně odepřeny

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).